Dokumenty

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O NEZÁKONNOSTECH

- v investiční dotační stavební akci a o zásadních rozporech s projektovou dokumentací při stavební akci "PŘEDSLAV - odkanalizování a čištění odpadních vod

Souhrnná zpráva

Smlouvy

Nabídka IMOS Brno, a.s. včetně položkového rozpočtu

Smlouva o dílo IMOS Brno, a.s.

Dohoda o narovnání

Dodatek č.1 k Dohodě o narovnání

Příkazní smlouva Adestik s.r.o.

SÚS Plzeňského kraje - smlouva

Písemná zpráva zadavatele + zpráva o hodnocení nabídek

Smlouva č. 1190400271 O poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 68622020 Plzeňský kraj

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 36482021 Plzeňský kraj

Faktury

2021

FA leden - odkanalizování

01-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA únor - odkanalizování

02-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA březen - odkanalizování

03-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA duben - odkanalizování

04-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA květen - odkanalizování

05-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA červen - ČOV

FA červen - odkanalizování

06-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s._-fakturace 06 2021_-Předslav-odkanalizování-a-čištění odpadních vod

FA červenec - ČOV

FA červenec - odkanalizování

07-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s._-fakturace 07 2021_-Předslav-odkanalizování-oprava

FA srpen - ČOV

FA srpen - odkanalizování

08-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s._-fakturace 08 2021_-Předslav-odkanalizování-oprava

FA září- ČOV

FA září -imos_odkanalizovani_09-2021

09-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s._-fakturace 09 2021_-Předslav-odkanalizování

FA říjen - ČOV

FA říjen - odkanalizování

10-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s._-fakturace 10 2021_-Předslav-odkanalizování

FA listopad - ČOV

FA listopad - odkanalizování

11-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s._-fakturace - 11 2021_-Předslav-odkanalizování

FA prosinec - ČOV

FA prosinec - odkanalizování

12-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s_-fakturace 12 2021_-Předslav-odkanalizování

2022

FA leden - ČOV

FA leden - odkanalizování

01-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos-brno-a-s-_-fakturace-01-2022_-predslav-odkanalizovani

Imos-brno-a-s-_-fakturace-02-2022_-predslav-odkanalizovani-kopie

FA únor - ČOV

FA únor - odkanalizování

02-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA březen - ČOV

FA březen - odkanalizování

03-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos-brno-a-s-_-fakturace-03-2022_-predslav-odkanalizovani

FA duben - ČOV

FA duben - odkanalizování

04-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s.-fakturace 04 2022_-Předslav-odkanalizování

FA květen - ČOV

FA květen - odkanalizování

05-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s.-fakturace 05 2022_-Předslav-odkanalizování

FA červen - ČOV

FA červen - odkanalizování

06-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Imos Brno a.s._-fakturace 06 2022_-Předslav-odkanalizování

2023

Práce dle SoD k 15.1.2023

Práce dle SoD k 27.1.2023 

Práce dle SoD leden 2023 

Stavební deníky

Stavební deník č. 1

Stavební deník č. 2

Stavební deník č. 3

Stavební deník č. 4

Stavební deník č. 5

Stavební deník č. 6

Stavební deník č. 7

Stavební deník č. 8

Stavební deník č. 9

Stavební deník č. 10

Stavební deník č. 11

Stavební deník č. 12

Stavební deník č. 13

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČOV PŘEDSLAV

A Průvodní zpráva

A1 Seznam dotčených pozemků

B Souhrnná technická zpráva

B1 Dodatek k technické zprávě

B2 Požárně bezpečnostní řešení

B4 Dopravní opatření po dobu stavby

C1 Situace širších vztahů

C2.1 Koordinační situace - díl 1

C2.2 Koordinační situace - díl 2

C2.3 Koordinační situace - díl 3

C2.4 Koordinační situace - díl 4

C2.5 Koordinační situace - díl 5

C2.6 Koordinační situace - díl 6

C2.7 Koordinační situace - díl 7

Kanalizace

D1.1.01 Technická zpráva, vytyčovací parametry

D1.1.02 Podélný profil stoky A, A1

D1.1.03 Podélný profil stoky A2, A3, A4

D1.1.04 Podélný profil stoky B, B1

D1.1.05 Podélný profil stoky B1-1, B2, B2-1, B3

D1.1.06 Vzorová kanalizační šachta

D1.1.07 Vzorový příčný řez uložení potrubí

D1.1.08 Vzorový podélný řez protlakem, úprava potrubí v chrá

D1.1.09 Tabulka šachet

Stoka A

Stoka A1

Stoka A2

Stoka A3

Stoka A4

Stoka B

Stoka B1

Stoka B1-1

Stoka B2

Stoka B2-1

Stoka B3

D1.1.11 Schéma kanalizační přípojky

D1.1.10 Vypínací šachta ŠA-0

D2.2.05 Dispozice technologické elektroinstalace sdružený ob

D1.2.01 Technická zpráva ČOV

D1.2.03 Objekt ČOV výkres výkopů

D1.2.04 Objekt ČOV půdorysy

D1.2.05 Objekt ČOV půdorys střechy, schéma krovu.

D1.2.06 Objekt ČOV řez A-A, B-B, C-C, D-D

D1.2.08 Objekt ČOV technické pohledy

D1.2.09 Objekt ČOV architektonické pohledy

D1.2.11 Objekt ČOV výpis prvků PSV

D1.2.13 Terénní profily TP I, TP II, TP III

D1.2.14 Podélný profil odtoku z ČOV

D1.2.15 Tabulka šachet v areálu ČOV

D1.2.16 Výústní objekt

D1.2.17 Výkres oplocení

D1.2.18 Vodovodní přípojka-podélný profil

D1.2.19 Vodovodní přípojka-kladečské schéma

D1.2.20 Vodovodní přípojka-vzorový příčný řez uložení potrub

D1.2.21 Vodoměrná šachta

Objekt ČOV vzduchotechnika

D1.2.07 Desky

D1.2.07.1 Technická zpráva

D1.2.07.2 Výkaz výměr

D1.2.07.3 Půdorys 1.NP+řezy

Objekt ČOV konstrukční část

D1.2.10 Desky

D1.2.10.1 Výkres tvaru

D1.2.10.2 Výkresy výztuže-půdorys dna+řez B-B

D1.2.10.3 Výkresy výztuže-půdorys II-II+řez C-C

D1.2.10.4 Výkresy výztuže-půdorys I-I+řez D-D

D1.2.10.5 Výkresy výztuže-řez A-A

D1.2.10.6 Výkaz výztuže

Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV

D1.2.12.1 Technická zpráva

D1.2.12.2 Technická specifikace

D1.2.12.3 Schéma elektropřípojky

D1.2.12.4 Schéma rozvaděče RS

D1.2.12.6 Dispozice stavební elektroinstalace

D1.2.12.7 Hromosvod

Příjezdová komunikace

D1.2.22 Desky

D1.2.22.1 Technická zpráva

D1.2.22.2 Situace dopravního řešení

D1.2.22.3 Podélný profil komunikace

D1.2.22.4 Vzorový příčný řez

D1.2.22.5 Příčné řezy úpravou

D1.2.22.6 Stavební řešení propustku

D1.2.22.7 Schéma dopravního značení

D1.2.22.8 Dopravní řešení po dobu výstavby

Strojní část

D2.1 Desky

D2.1.01 Technická zpráva

D2.1.02 Specifikace strojů a zařízení

D2.1.03 Technologické schéma

D2.1.04 Sdružený objekt - půdorys I-I

D2.1.05 Sdružený objekt - půdorys II-II

D2.1.06 Sdružený objekt - řez A-A

D2.1.07 Sdružený objekt - řez B-B

D2.1.08 Sdružený objekt - řez C-C

D2.1.09 Sdružený objekt - řez D-D

D2.1.10 Sdružený objekt - řez E-E

Elektro část

D2.2.1 Technická zpráva

D2.2.2 Technická specifikace

D2.2.3 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH+DT

D2.2.4 Dispozice elektroinstalace I-I

D2.2.5 Dispozice elektroinstalace II-II

D2.2.6 Seznam signálů ŘS

Dokladová část

E Dokladová část

Stavební povolení

Vodoprávní povolení

Dokladová část 1

Dokladová část 2

Dokladová část 3

Dokladová část 4

Dokladová část 5

Výkaz výměr

F1 Všeobecná část

F2 Společné specifikace

F3 Technické a uživatelské standardy dodávek

Výkaz výměr - Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Výkaz výměr - Předslav - odkanalizování

Finanční harmonogram

Časový harmonogram

Oceněný výkaz výměr - odkanalizování

Oceněný výkaz výměr - odkanalizování a ČOV 

ZMĚNOVÉ LISTY

- odeslané obcí Předslav Státnímu fondu životního prostředí, se kterým byla uzavřena Smlouva č. 1190400271 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

ZL č. 1 - ČOV

Sanace podloží objektu ČOV Předslav

Příloha č.1_rozpočet_sanace podloží objektu ČOV

Příloha č.2_zápisy z SD, vyjádření geotechnika

Příloha č.3-protokol o statické zkoušce sanace ŠD fr. 32-63; 0-63

Příloha č.3-protokol o statické zkoušky únosnosti_sanace ŠD 63-125

Příloha č.4_fotodokumentace sanace podloží objektu ČOV

Změnový list č.1 ČOV

ZL č. 2 - ČOV

Úprava výšky dveří_objekt ČOV Předslav

Příloha č.1_rozpočet pro úpravu výšky dveří ČOV Předslav

Příloha č.2_zápis z SD

Příloha č.3_email od technologa

Příloha č.3_úprava dveří půdorys

Změnový list č. 2 ČOV

ZL č. 3 - ČOV

Změna přípojky NN pro objekt ČOV

Příloha č.1_změna přípojky NN pro objekt ČOV

Změnový list č. 3 ČOV

ZL č. 1 - kanalizace

Provizorní zapravení SÚSPK komunikací

Příloha č.1-provizorní zapravení SÚSPK komunikací_20.4.2022

Příloha č.2_geodetické zaměření zapravení

Příloha č.3_zápisy z SD

Změnový list č.1 odkanalizování

ZL č. 2 - kanalizace

Stoka B_chybná položka rozpočtu_odstranění pažení

Příloha č.1_chybná položka rozpočtu_odstranění pažení stoka B

Příloha č.2_zápis v SD_chyba výměry položky č.21_stoky B-odstranění pažení

Příloha č.2_ chyba výměry položky č.21 stoky B-odstranění pažení

Změnový list č.2 odkanalizování

ZL č. 3 - kanalizace

Změnový list č.3 odkanalizování

ZL č. 4 - kanalizace

Změnový list č.4 odkanalizování

ZL č. 5 - kanalizace

Změnový list č.5 odkanalizování

ZL č. 6 - kanalizace

Změnový list č.6 odkanalizování

PROTOKOLY O PROVEDENÍ ZKOUŠEK V PRŮBĚHU STAVBY

Celkový protokol 1.část

Celkový protokol 2.část

Celkový protokol 3.část

Celkový protokol 4.část

Tlakové zkoušky 1

Tlakové zkoušky 2

Tlakové zkoušky 3

Statistika

Grafika úseku

Foto stok

DALŠÍ DOKUMENTY K PRŮBĚHU STAVBY ZÍSKANÉ 27.10.2022

celkovy-protokol-23-09-2022

foto-stok

grafika-useku-23-09-2022

h_stoka-a-sa-2_sa-1

h_stoka-a-sa-5_sa-4

h_stoka-a-sa-6_sa-5

h_stoka-a-sa-12_sa-1

h_stoka-a-sa-13_sa-12

h_stoka-a-sa-18_sa-17

h_stoka-a-sa3-4_sa3-3

h_stoka-a1-sa1-4_sa1-3

h_stoka-a1-sa1-5_sa1-4

h_stoka-a3-sa3-1_sa15

h_stoka-a3-sa3-2_sa3-1

h_stoka-a3-sa3-6_sa3-4

h_stoka-a3-sa3-8_sa3-7

h_stoka-a3-sa3-9_sa3-8

h_stoka-a3-sa3-11_sa3-10

h_stoka-b-sb-2_sb-1

h_stoka-b2-1-sb2-1-1_sb2-3

h_stoka-b2-sb2-4_sb2-3

sa-0_cov

statistika-23-09-2022

tabulka delek prostavenost k 30.6.2022 sezako

tabulka delek prostavenost k 30. 6. 2022

tlakove zkousky 4

tlakove zkousky 5

vhs

DALŠÍ DOKUMENTY K PRŮBĚHU STAVBY ZÍSKANÉ 6.12.2022

Celkovy-protokol

Foto-stok

 Statistika

H_stoka-a-sa-0_cov

H_stoka-a-sa-1_sa-0 

H_stoka-a-sa-2_sa-1 

H_stoka-a-sa-3_sa-2 

H_stoka-a-sa-4_sa-3 

H_stoka-a-sa-5_sa-4 

H_stoka-a-sa-6_sa-5-po-op- 

H_stoka-a-sa-6_sa-5-pred 

H_stoka-a-sa-7_sa-6 

H_stoka-b-sb-5_sb-4 

H_stoka-b-sb-6_sb-5 

H_stoka-b2-sb2-4_sb2-3-po-op- 

H_stoka-b2-sb2-4_sb2-3-pred 

H_stoka-b2-sb2-5_sb2-4 

 H_stoka-b2-sb2-6_sb2-5

SANKCE

Pokuta ÚHOS 2022

Pokuta ÚHOS 2023

Upozornění na porušování zákona o zadávání veřejných zakázek ÚHOS

Sdělení o postupu ÚHOS

Sdělení výsledku šetření podnětu ÚHOS 

černé stavby propustků

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby

Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby 

 Sdělení spisové značky

Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání na ústní jednání

Rozhodnutí - dodatečné povolení dokončené stavby a povolení užívání stavby

Oznámení nového projednání dodatečného povolení dokončené stavby

soudní spis Krajského soudu v Plzni sp. zn. 57 A 45/2023

57 A 45 2023 Správní spis

57 A 45 2023 

 Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro předání stavby - Dokladová část - IMOS Brno a.s

Geodetické zaměření stavby Předslav - odkanalizování a ČOV

SEZAKO - Monitorování kanalizace

SEZAKO - Protokol tlakové zkoušky

Dokumentace uložené na multimediálních nosičích:

SEZAKO - Monitorování kanalizace (DVD)

Foto stok

Celkový protokol 

Statistika

Foto stok A-B2

H_stoka-A, ŠA-0_ČOV

H_stoka-A, ŠA-1_ŠA-0 

H_stoka-A-ŠA-2_ŠA-1 

H_stoka-A-ŠA-3_ŠA-2

 

H_stoka-A-ŠA-4_ŠA-3 

 H_stoka-A-ŠA-5_ŠA-4

H_stoka-A-ŠA-6_ŠA-5-po oP. 

H_stoka-A-ŠA-6_ŠA-5-před. 

H_stoka-A-ŠA-7_ŠA-6 

H_stoka-B-ŠB-5_ŠB-4 

H_stoka-B-ŠB-6_ŠB-5 

 H_stoka-B2-ŠB2-4_ŠB2-3-po op.

H_stoka-B2-ŠB2-4_ŠB2-3-před 

H_stoka-B2-ŠB2-5_ŠB2-4 

H_stoka-B2-ŠB2-6_ŠB2-5 

Dokumentace skutečného provedení stavby

A-průvodní zpráva

B-souhrnná technická zpráva 

C1-situace širších vztahů-a3 

C2-2-koordinační situace-díl 2_297x840 

 C2-3-koordinační situace-díl 3_297x1260

 C2-4-koordinační situace-díl 4_297x630

C2-5-koordinační-situace-díl 5_297x1050 

C2-6-koordinační-situace-díl 6_297x840 

 C2-7-koordinační situace-díl 7_297x630

C3-1-katastrální situace-díl 1_297x1050 

C3-2-katastrální situace-díl 2_297x630 

D1-1-01-technická zpráva-kanalizace 

D1-1-02-podélný profil stoky a-a1 297x1090 

D1-1-03-podélný profil stoky a2-a3-a4 297x970 

D1-1-04-podélný profil stoky b-b1 297x1310 

D1-1-05-podélný profil stoky b1-1-b2-b2-1-b3 297x875 

D1-1-06-vzorový příčný řez-uložení potrubí-sanace-podloží a3 

D1-1-07-vzorový výkres-úpravy potrubí v chráničce a3 

D1-1-08-vypínací šachta-sa-0-a3 

D1-1-09-schéma kanalizační přípojky-a3 

Desky 

Seznam příloh 

Geodetické zaměření kanalizace - 19.7.2022 skuteč.prov.

2015-2021 cesta ČOV-dsps

2015-2021 kabel ČOV 

2015-2021 vodovod přelozka 

Dsps_celek_po stokách_12072022 

Přípojky vše k 29062022 

Stoka A  

 Stoka A1

Stoka A2 

Stoka A3 

Stoka A4 

Stoka B 

Stoka B1 

Stoka B1-1 

Stoka B2 

Stoka B2-1 

Stoka B3 

Šachty 

Technická zpráva 

Kamerové a tlakové zkoušky

Celkový protokol

Grafika úseku

Statistika

Imos_Předslav_tlakové zkoušky 1

Imos_Předslav_tlakové zkoušky 2 

 Imos_Předslav_tlakové zkoušky 3

Prohlášení o vlastnostech

CE značení pro výrobek ERGELIT-SBM

Prohlášení o shodě  na fólie 

Prohlášení o vlastnostech SBM 

 REDI kanalizační sedla ESYCLIP a CITY

PP TAURUS EN 1852 SN4-SN16 Certifikát 

PP TAURUS EN 1852 SN4-SN16 Prohlášení 

 2021 PVC KOMPAKT 62 prohl. shoda

Ultra Solid PVC trubky a tvarovky z PVC-U

Plastika Pipes Ultra Solid PVC kanalizační potrubí z PVC-U 

Prohlášení o shodě Ultra Solid PVC

KASI KDB01 

KASI KDB02

KASI KDM61 

KASI KDM62

Poklopy a mříže -Certifikát výrobku 2020 

Poklopy a mříže - Prohlášení o shodě 2020 

BABC P PoV 11/2019 

BABC P PoV 13/2019-skruž_dn_1000 

BABC P PoV 15/2019 

BABC P PoV 31/2019-prstenec_dn_800 

Prstence prohlášení o vlastnostech VP-01-2019-CZ 

Statické zkoušky kanalizace

K9.6.2022 - Krajská komunikace stoka B+B1+A

Předslav protokol 21.4.2022

Předslav protokol 22.6.2022

Předslav protokol 26.11.2021

Krajská kom. stoka B+B1 27.4.2022

Protokol o zkouškách č. 4/2021

Protokol o zkouškách č. 5/2021

Zápis do SD 15.7.2021

Kontrola Betinec

Protokol o zkouškách č. 2/2021

Stoka A - Š10-Š9 před čištěním

Protokoly

ŠA10-ŠA9

ŠA10-ŠA9

Sum

Stoka A po sanaci

Stoka A po sanaci


ŠA0 ČOV

ŠA0 ČOV


ŠA1 - ŠA0

ŠA1 - ŠAO

 
ŠA1 - ŠA2

ŠA1 - ŠA2

 
ŠA2-1 - SA13

ŠA 2-1 - ŠA13

ŠA 2-1 - ŠA13 F.2


ŠA3 - ŠA2

ŠA3-ŠA2


ŠA4 - ŠA3

ŠA4-ŠA3

 


ŠA5-ŠA4

ŠA5-ŠA4

 


ŠA6-ŠA5

ŠA6-ŠA5

ŠA6-ŠA5 F.4

 


ŠA7-ŠA6

ŠA7-ŠA6

 


ŠA8-ŠA7

ŠA8-ŠA7

ŠA8-ŠA7 F.1 

 


ŠA9-ŠA8

ŠA9-ŠA8

 


ŠA10-ŠA9

ŠA10-ŠA9

 


ŠA11 PO SANACI ŠA12

ŠA11 po sanaci ŠA12

ŠA11 po sanaci ŠA12 f.5, f.6, f.7, f.8 

 


ŠA11-ŠA10

ŠA11-ŠA10

 


ŠA12-ŠA11

ŠA12-ŠA11

ŠA12-ŠA11 F.6, F.7, F.8, F.9

 


ŠA13-ŠA12

ŠA13-ŠA12

ŠA13-ŠA12 F.4, F.5 

 


ŠA14-ŠA13

ŠA14-ŠA13

ŠA14-ŠA13 F.1, F.2, F.3

 


ŠA14-ŠA15

ŠA14-ŠA15

 


ŠA15-ŠA14

ŠA15-ŠA14

 


ŠA16-ŠA15

ŠA16-ŠA15

ŠA16-ŠA15 F.6, F.7, F.8, F.9 

 


ŠA17-ŠA16

ŠA17-ŠA16

 


ŠA18-ŠA17

ŠA18-ŠA17

ŠA18-ŠA17 F.5 

 


ŠA18-ŠA19

ŠA18-ŠA19


ŠB2-5 PO SANACI ŠB2-4

ŠB2-5 PO SANACI ŠB2-4

ŠB2-5 PO SANACI ŠB2-4 F.3 


ŠB9-ŠB8

ŠB9-ŠB8

ŠB9-ŠB8 F.3

Datum prohlídky 21.2.2023

Foto stavba kanalizace, ČOV

Stoka A

Stoka A1

Stoka A2

Stoka A3

Stoka A4

Stoka B

Stoka B1

Stoka B2

Stoka B2_1

Stoka B3

ČOV

Kontaktujte nás

.

ul. 5. května 648

Klatovy 339 01

.

spolekmedved@gmail.com

.

2gt4rf7

datová schránka

.

05370485

Spolek MEDVĚD z.s. se pro naplnění svého záměru odhalovat a zveřejňovat nezákonnosti při správě obce Předslav rozhodl ze svých vlastních prostředků finančně odměnit každého, kdo spolku poskytne informace či materiály svědčící o takových nezákonných postupech a jednáních.

Občané i další, neváhejte se proto našemu spolku kdykoli ozvat.

Budete- li chtít, Vaši identitu zachováme důvěrnou.

Děkujeme,

MEDVĚD z.s.

mapa