Dokumenty

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O NEZÁKONNOSTECH

- v investiční dotační stavební akci a o zásadních rozporech s projektovou dokumentací při stavební akci "PŘEDSLAV - odkanalizování a čištění odpadních vod

Souhrnná zpráva

Smlouvy

Smlouva o dílo IMOS Brno, a.s.

Dohoda o narovnání

Dodatek č.1 k Dohodě o narovnání

Příkazní smlouva Adestik s.r.o.

SÚS Plzeňského kraje - smlouva

Písemná zpráva zadavatele + zpráva o hodnocení nabídek

Smlouva č. 1190400271 O poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 68622020 Plzeňský kraj

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 36482021 Plzeňský kraj

Faktury

2021

FA leden - ČOV

FA leden - odkanalizování

01-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA únor - ČOV

FA únor - odkanalizování

02-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA březen - ČOV

FA březen - odkanalizování

03-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA duben - ČOV

FA duben - odkanalizování

04-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA květen - ČOV

FA květen - odkanalizování

05-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA červen - ČOV

FA červen - odkanalizování

06-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA červenec - ČOV

FA červenec - odkanalizování

07-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA srpen - ČOV

FA srpen - odkanalizování

08-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA září - ČOV

FA září - odkanalizování

09-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA říjen - ČOV

FA říjen - odkanalizování

10-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA listopad - ČOV

FA listopad - odkanalizování

11-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA prosinec - ČOV

FA prosinec - odkanalizování

12-2021 - odkanalizování a čištění odpadních vod

2022

FA leden - ČOV

FA leden - odkanalizování

01-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA únor - ČOV

FA únor - odkanalizování

02-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA březen - ČOV

FA březen - odkanalizování

03-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA duben - ČOV

FA duben - odkanalizování

04-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA květen - ČOV

FA květen - odkanalizování

05-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

FA červen - ČOV

FA červen - odkanalizování

06-2022 - odkanalizování a čištění odpadních vod

Stavební deníky

Stavební deník č. 1

Stavební deník č. 2

Stavební deník č. 3

Stavební deník č. 4

Stavební deník č. 5

Stavební deník č. 6

Stavební deník č. 7

Stavební deník č. 8

Stavební deník č. 9

Stavební deník č. 10

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČOV PŘEDSLAV

A Průvodní zpráva

A1 Seznam dotčených pozemků

B Souhrnná technická zpráva

B1 Dodatek k technické zprávě

B2 Požárně bezpečnostní řešení

B4 Dopravní opatření po dobu stavby

C1 Situace širších vztahů

C2.1 Koordinační situace - díl 1

C2.2 Koordinační situace - díl 2

C2.3 Koordinační situace - díl 3

C2.4 Koordinační situace - díl 4

C2.5 Koordinační situace - díl 5

C2.6 Koordinační situace - díl 6

C2.7 Koordinační situace - díl 7

Kanalizace

D1.1.01 Technická zpráva, vytyčovací parametry

D1.1.02 Podélný profil stoky A, A1

D1.1.03 Podélný profil stoky A2, A3, A4

D1.1.04 Podélný profil stoky B, B1

D1.1.05 Podélný profil stoky B1-1, B2, B2-1, B3

D1.1.06 Vzorová kanalizační šachta

D1.1.07 Vzorový příčný řez uložení potrubí

D1.1.08 Vzorový podélný řez protlakem, úprava potrubí v chrá

D1.1.09 Tabulka šachet

Stoka A

Stoka A1

Stoka A2

Stoka A3

Stoka A4

Stoka B

Stoka B1

Stoka B1-1

Stoka B2

Stoka B2-1

Stoka B3

D1.1.11 Schéma kanalizační přípojky

D1.1.10 Vypínací šachta ŠA-0

D2.2.05 Dispozice technologické elektroinstalace sdružený ob

D1.2.01 Technická zpráva ČOV

D1.2.03 Objekt ČOV výkres výkopů

D1.2.04 Objekt ČOV půdorysy

D1.2.05 Objekt ČOV půdorys střechy, schéma krovu.

D1.2.06 Objekt ČOV řez A-A, B-B, C-C, D-D

D1.2.08 Objekt ČOV technické pohledy

D1.2.09 Objekt ČOV architektonické pohledy

D1.2.11 Objekt ČOV výpis prvků PSV

D1.2.13 Terénní profily TP I, TP II, TP III

D1.2.14 Podélný profil odtoku z ČOV

D1.2.15 Tabulka šachet v areálu ČOV

D1.2.16 Výústní objekt

D1.2.17 Výkres oplocení

D1.2.18 Vodovodní přípojka-podélný profil

D1.2.19 Vodovodní přípojka-kladečské schéma

D1.2.20 Vodovodní přípojka-vzorový příčný řez uložení potrub

D1.2.21 Vodoměrná šachta

Objekt ČOV vzduchotechnika

D1.2.07 Desky

D1.2.07.1 Technická zpráva

D1.2.07.2 Výkaz výměr

D1.2.07.3 Půdorys 1.NP+řezy

Objekt ČOV konstrukční část

D1.2.10 Desky

D1.2.10.1 Výkres tvaru

D1.2.10.2 Výkresy výztuže-půdorys dna+řez B-B

D1.2.10.3 Výkresy výztuže-půdorys II-II+řez C-C

D1.2.10.4 Výkresy výztuže-půdorys I-I+řez D-D

D1.2.10.5 Výkresy výztuže-řez A-A

D1.2.10.6 Výkaz výztuže

Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV

D1.2.12.1 Technická zpráva

D1.2.12.2 Technická specifikace

D1.2.12.3 Schéma elektropřípojky

D1.2.12.4 Schéma rozvaděče RS

D1.2.12.6 Dispozice stavební elektroinstalace

D1.2.12.7 Hromosvod

Příjezdová komunikace

D1.2.22 Desky

D1.2.22.1 Technická zpráva

D1.2.22.2 Situace dopravního řešení

D1.2.22.3 Podélný profil komunikace

D1.2.22.4 Vzorový příčný řez

D1.2.22.5 Příčné řezy úpravou

D1.2.22.6 Stavební řešení propustku

D1.2.22.7 Schéma dopravního značení

D1.2.22.8 Dopravní řešení po dobu výstavby

Strojní část

D2.1 Desky

D2.1.01 Technická zpráva

D2.1.02 Specifikace strojů a zařízení

D2.1.03 Technologické schéma

D2.1.04 Sdružený objekt - půdorys I-I

D2.1.05 Sdružený objekt - půdorys II-II

D2.1.06 Sdružený objekt - řez A-A

D2.1.07 Sdružený objekt - řez B-B

D2.1.08 Sdružený objekt - řez C-C

D2.1.09 Sdružený objekt - řez D-D

D2.1.10 Sdružený objekt - řez E-E

Elektro část

D2.2.1 Technická zpráva

D2.2.2 Technická specifikace

D2.2.3 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH+DT

D2.2.4 Dispozice elektroinstalace I-I

D2.2.5 Dispozice elektroinstalace II-II

D2.2.6 Seznam signálů ŘS

Dokladová část

E Dokladová část

Stavební povolení

Vodoprávní povolení

Dokladová část 1

Dokladová část 2

Dokladová část 3

Dokladová část 4

Dokladová část 5

Výkaz výměr

F1 Všeobecná část

F2 Společné specifikace

F3 Technické a uživatelské standardy dodávek

Výkaz výměr - Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Výkaz výměr - Předslav - odkanalizování

Časový harmonogram

finanční harmonogram

ZMĚNOVÉ LISTY

- odeslané obcí Předslav Státnímu fondu životního prostředí, se kterým byla uzavřena Smlouva č. 1190400271 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

ZL č. 1 - ČOV

Sanace podloží objektu ČOV Předslav

Příloha č.1_rozpočet_sanace podloží objektu ČOV

Příloha č.2_zápisy z SD, vyjádření geotechnika

Příloha č.3-protokol o statické zkoušce sanace ŠD fr. 32-63; 0-63

Příloha č.3-protokol o statické zkoušky únosnosti_sanace ŠD 63-125

Příloha č.4_fotodokumentace sanace podloží objektu ČOV

ZL č. 2 - ČOV

Úprava výšky dveří_objekt ČOV Předslav

Příloha č.1_rozpočet pro úpravu výšky dveří ČOV Předslav

Příloha č.2_zápis z SD

Příloha č.3_email od technologa

Příloha č.3_úprava dveří půdorys

ZL č. 3 - ČOV

Změna přípojky NN pro objekt ČOV

Příloha č.1_změna přípojky NN pro objekt ČOV

ZL č. 1 - kanalizace

Provizorní zapravení SÚSPK komunikací

Příloha č.1-provizorní zapravení SÚSPK komunikací_20.4.2022

Příloha č.2_geodetické zaměření zapravení

Příloha č.3_zápisy z SD

ZL č. 2 - kanalizace

Stoka B_chybná položka rozpočtu_odstranění pažení

Příloha č.1_chybná položka rozpočtu_odstranění pažení stoka B

Příloha č.2_zápis v SD_chyba výměry položky č.21_stoky B-odstranění pažení

Příloha č.2_ chyba výměry položky č.21 stoky B-odstranění pažení

PROTOKOLY O PROVEDENÍ ZKOUŠEK V PRŮBĚHU STAVBY

Celkový protokol 1.část

Celkový protokol 2.část

Celkový protokol 3.část

Celkový protokol 4.část

Tlakové zkoušky 1

Tlakové zkoušky 2

Tlakové zkoušky 3

Statistika

Grafika úseku

Foto stok

DALŠÍ DOKUMENTY K PRŮBĚHU STAVBY ZÍSKANÉ 27.10.2022

celkovy-protokol-23-09-2022

foto-stok

grafika-useku-23-09-2022

h_stoka-a-sa-2_sa-1

h_stoka-a-sa-5_sa-4

h_stoka-a-sa-6_sa-5

h_stoka-a-sa-12_sa-1

h_stoka-a-sa-13_sa-12

h_stoka-a-sa-18_sa-17

h_stoka-a-sa3-4_sa3-3

h_stoka-a1-sa1-4_sa1-3

h_stoka-a1-sa1-5_sa1-4

h_stoka-a3-sa3-1_sa15

h_stoka-a3-sa3-2_sa3-1

h_stoka-a3-sa3-6_sa3-4

h_stoka-a3-sa3-8_sa3-7

h_stoka-a3-sa3-9_sa3-8

h_stoka-a3-sa3-11_sa3-10

h_stoka-b-sb-2_sb-1

h_stoka-b2-1-sb2-1-1_sb2-3

h_stoka-b2-sb2-4_sb2-3

sa-0_cov

statistika-23-09-2022

tabulka delek prostavenost k 30.6.2022 sezako

tabulka delek prostavenost k 30. 6. 2022

tlakove zkousky 4

tlakove zkousky 5

vhs

DALŠÍ DOKUMENTY K PRŮBĚHU STAVBY ZÍSKANÉ 6.12.2022

Celkovy-protokol

Foto-stok

 Statistika

H_stoka-a-sa-0_cov

H_stoka-a-sa-1_sa-0 

H_stoka-a-sa-2_sa-1 

H_stoka-a-sa-3_sa-2 

H_stoka-a-sa-4_sa-3 

H_stoka-a-sa-5_sa-4 

H_stoka-a-sa-6_sa-5-po-op- 

H_stoka-a-sa-6_sa-5-pred 

H_stoka-a-sa-7_sa-6 

H_stoka-b-sb-5_sb-4 

H_stoka-b-sb-6_sb-5 

H_stoka-b2-sb2-4_sb2-3-po-op- 

H_stoka-b2-sb2-4_sb2-3-pred 

H_stoka-b2-sb2-5_sb2-4 

 H_stoka-b2-sb2-6_sb2-5

SANKCE

Pokuta UHOS

černé stavby propustků

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby

Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby 

 Sdělení spisové značky

Kontaktujte nás

.

ul. 5. května 648

Klatovy 339 01

.

spolekmedved@gmail.com

.

2gt4rf7

datová schránka

.

05370485

Spolek MEDVĚD z.s. se pro naplnění svého záměru odhalovat a zveřejňovat nezákonnosti při správě obce Předslav rozhodl ze svých vlastních prostředků finančně odměnit každého, kdo spolku poskytne informace či materiály svědčící o takových nezákonných postupech a jednáních.

Občané i další, neváhejte se proto našemu spolku kdykoli ozvat.

Budete- li chtít, Vaši identitu zachováme důvěrnou.

Děkujeme,

MEDVĚD z.s.

mapa