Obec najde chybu vždycky přesně tam, kde ji potřebujeme mít aneb – kdo je „dojná kráva“

3.6.2024

Již jsme informovali o mnoha zbytečných a proplacených vícepracích při stavbě kanalizace v Předslavi. Jednou z takových víceprací, které obec zcela zbytečně zaplatila, je vícepráce v hodnotě 777.357,-Kč za provizorní zaasfaltování komunikace. Zastupitelům byly panem starostou tyto vícepráce zdůvodněny tím, že Správa a údržba silnic nepovolila položení finálního povrchu kvůli zimnímu období. Zhotovitel by údajně stihl řádné (tedy bez nutnosti víceprací) zapravení povrchu, ale SÚS to údajně nechtěla povolit. Ovšem pokud se na předmětný změnový list a další dokumentaci podíváme blíže, zjistíme, že pravda je úplně někde jinde.

Jak plyne ze zápisu ze stavebního deníku, nebyly před začátkem zimní údržby provedeny hutnící zkoušky.  Ovšem bez nich finální položení povrchu z technologických důvodů není přípustné. To je skutečnost, která je nepochybně známa stavebnímu a zhotoviteli díky jejich odborným znalostem, rovněž tak ovšem i zastupitelům, kteří na to byli výslovně upozorněni.

Nebyla to však jediná překážka, proč nemohlo být finální zapravení povrchu komunikace provedeno. Zhotovitel totiž jaksi zapomněl přitáhnout vodovodní potrubí k čistírně odpadních vod. Jak rovněž plyne ze stavebního deníku, pokládka vodovodního potrubí probíhala až dne 11. 11. 2021 za dozoru TDS.

Návštěva SÚS přitom proběhla 15. 10. 2021 a 1. 11. 2021 na stoce B1 a zástupce SÚS při kontrolách viděl výkopy plné vody. Pro finální položení povrchu tedy stavba nebyla připravena ani zdaleka.

Jako i v dalších případech, opět se jednalo o pochybení zhotovitele. Náklady za to by tedy logicky měl také zaplatit zhotovitel, u nás v Kocourkově – pardon v Předslavi, to však neplatí...

Místo toho, aby obec šetřila společné prostředky, snažila se přimět zhotovitele odvádět pořádnou práci a platila mu jenom za takovou, hledalo opět vedení obce všemožné důvody pro to, zaplatit stavební firmě, co si jen řekne.

Takže od nás „gratulace“ všem občanům Předslavi. Zase jednou jste ze svých kapes trochu těch korun nasypali do kapes majitelům firmy, která si z vás (i z nás) dělá legraci a vlastní „dojnou krávu“. Opravdu smutné...

Důkazy
- fotografie výkopů
- výňatky ze stavebního deníku
PŘEDSLAV - podvod vícepráce za 700 tis. (youtube.com)
SÚS Plzeňského kraje - smlouva.pdf (obecpredslav.cz)

MEDVĚD z.s.

Fotografie výkopů

Výňatky stavebního deníku

Kdo chrání veřejné finance a kdo jimi mrhá?

8.4.2024

Skutečnost, že obec Předslav nenakládala hospodárně s veřejnými prostředky při stavbě čistírny odpadních vod a kanalizace, je dnes již všeobecně známá. Náš spolek je bohužel představiteli obce vykreslován tak, jako bychom snad my byli ti, kteří dělají něco špatného. Opak je přitom pravdou. Ukažme si na jednom z mnoha příkladů, kdo finance obci uspořil a kdo jimi bezostyšně mrhal.

Vzhledem k tomu, jak nekvalitně byla celá akce připravena, se zjistilo, že při stavbě čistírny odpadních vod, je podloží pro zvolený způsob založení stavby nevyhovující a musí se sanovat. Sanace základů byla nejdříve vyčíslena na 1.034.848,36 Kč a obec se již chystala tyto vícepráce bez mrknutí oka zaplatit. Ovšem když po upozornění členem našeho spolku na zastupitelstvu, si představitelé obce konečně uvědomili, jak moc je tato částka nesmyslná, došlo k úpravě a cena víceprací byla snížena na 791.178,83 Kč. Díky našemu zásahu tedy došlo k úspoře více než 240.000,-Kč!!!

A ještě jedna věc stojí za povšimnutí. Dle původního výpočtu ceny sanací měly být při sanaci základů použity štětovnice (štětovnice je stavební konstrukční prvek, ze kterého se beraněním sestavuje štětová stěna pro zamezení sesuvu půdy).

Ty však nikdy použity nebyly. Místo toho byly instalovány ochranné betonové panely po celém obvodu. Podstatné je upozornit na důležitou skutečnost. Do stavebního deníku bylo zapsáno, že štětovnice montovány byly. Původně byly dokonce i vyfakturovány a dokonce proplaceny! Až když naši zástupci na schůzi zastupitelstva upozornili na podivnost fakturovaných částek za vícepráce, zhotovitel cenu údajně použitých štětovnic dobropisoval..!!!

Tato skutečnost jasně deklaruje, jaká je „věrohodnost“ stavebního deníku, respektive jak „kvalitně“ fungoval stavební dozor, když dopustil, aby se objevil ve stavebním deníku takovýto, jednoznačně lživý zápis, který umožňoval zhotoviteli obec bezostyšně okrást. Vlastní stavební dozor obce tedy úmyslně dopustil neoprávněné proplacení částky 531.000,-Kč za nikdy nepoužité zařízení...!!!

Jsme přesvědčeni, že bez našeho zásahu by tato „malá domů“ pro zhotovitele a ke škodě obce Předslav bez problémů prošla.

Kdo tedy chrání veřejné prostředky? Zastupitelé obce to rozhodně nejsou. Jsou to přitom právě oni, kdo nesou přímou majetkovou odpovědnost. Lze jen doporučit, aby byli pečlivější. Neblahé důsledky v podobě povinnosti hradit neoprávněně proplacené náklady, ponesou totiž právě oni…

MEDVĚD z.s.

Přílohy:

- výňatek stavebních deníků
- fotografie ze stavby - žádné štětovice
- výňatek z původního rozpočtu

2-3 1-3 3-3 Vynatek-z-fakturace Puvodni-navyseni

Kouknou se obci na zoubek

18.3.2024

Informujeme tímto nejen předslavské občany, že byla zahájena kontrola hospodaření obce Předslav. Jistě všichni znáte pořekadlo, že k něčemu došlo „za pět minut dvanáct“. V tomto případě kontrola neproběhne „za pět minut dvanáct“, ale bohužel „pět minut po dvanácté“. Nezbývá však, než konstatovat: pozdě, ale přece. Na nehospodárné, nekalé a především nezákonné hospodaření upozorňujeme opakovaně. Obec Předslav proplácí finanční prostředky za neprovedené práce systematicky, a to přesto, že je pravidelně na tato pochybení upozorňována. Díky našim upozorněním, dnes už nikdo nemůže říct, že by tak zastupitelé a pan starosta činili „omylem“. Naopak, je jasné, že urputně hledají důvody, jak zaplatit zhotoviteli cokoliv si řekne, takže i za to, co vůbec neprovedl.

Věříme, že v rámci kontroly zejména budou prověřeny také skutečnosti, na které jsme upozorňovali našimi podněty, zejména proplácení víceprací, které se nikdy neuskutečnily. Typicky se jedná o proplácení peněz za odvoz a uložení odpadu, který ve skutečnosti zůstal za nelegální skládce a proplácení víceprací souvisejících s propustkem, které se nikdy neudály. Kdo rozhodl o proplacení peněz za neprovedené služby? Byli to právě předslavští zastupitelé. Byli opakovaně upozorňováni, ale bylo to bohužel marné. Každopádně každý ví, že platit za něco, co nebylo provedeno, je nelegální. Obzvláště by to měli vědět právě zastupitelé. Právě oni nesou plnou odpovědnost, a to se všemi důsledky (občanskoprávními, finančními i trestněprávními) z toho plynoucími. Trochu proto udivuje dosavadní klid a bohorovnost zastupitelů, kteří (aktivně či jen pasivně), jsou stále ochotni krýt starostovy machinace a riskovat své vlastní majetky. Proč..? MEDVĚD z.s.

Příloha:
- oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření, č.j. PK-EK/1355/24 ze dne 12.3.2024

Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření

Propustky v obecní kanalizaci jsou jeden velký podvod

27.2.2024

Anabáze s propustky v obecní kanalizaci je velice zajímavá. Při jejich budování došlo ke skloubení šlendriánu a nelegálních finančních machinací. Před krátkou dobou jsme informovali o podvodech na propustku č. 3. V bledě modrém ovšem došlo k stejnému jednání u propustku č. 2. Ten se nachází mezi šachtami ŠA-11 a ŠA-12. Podle původní projektové dokumentace měl být proveden podvrt stávajícího propustku, kterým mělo být vedeno kanalizační potrubí. A jak je u této stavby bohužel obvyklé, podvrt byl naúčtován, fakturován i proplacen, ovšem, a to je zásadní – nebyl proveden!

Méněpráce bychom i v případě tohoto propustku hledali marně. Zatímco vícepráce byly vyúčtovány a proplaceny do poslední koruny, s méněpracemi se nikdo neobtěžoval. A tak obec Předslav opět platila neprovedenou práci. V tomto případě se jednalo o částku 73 125,-Kč. Jak jsme k této částce dospěli? Velmi jednoduše. Celkem měly být na stoce A dva podvrty o délkách 9m a 12m. Metr podvrtu vychází na 8 125,-kč (170 625 / 21 metrů). A tento účtovaný a neprovedený podvrt měl mít právě 9 metrů (tedy 9 x 8 125,-Kč).MEDVĚD z.s.

Důkazy:

- položkový rozpočet https://www.obecpredslav.cz/userFiles/11_predslav_rozpocet.pdf
na straně 53 - pořadové číslo 16 - podvrty cca 170 625,- Kč, neprovedeno 9 metrů za 73 125,- Kč

- fotografie skutečného provedení ze soudního spisu vedené u KS Plzeňského kraje sp.zn. 57 A 45 2023


Dokumentace-1 


Vykop

Fixlování s propustkem

23.2.2024

Konstatování, že budování kanalizace v Předslavi je jeden velký podvod, není nadsázka, ale smutná skutečnost. Fixlovalo se všude, kde se dalo. Někdy se jednalo o miliony či statisíce, jinde „jen“ o desítky tisíc korun.

Takovýmto „menším“ podvodem je účtování prací na propustku č. 3. Propustkem vede kanalizační potrubí, které správně musí být uloženo v ocelové chráničce. Tento způsob provedení kanalizace byl obci Předslav zhotovitelem vyúčtován a také obcí dodavateli stavby proplacen.

Jenže..!

K uložení potrubí do ocelové chráničky nikdy nedošlo. Potrubí bylo jednoduše vedeno propustkem bez jakékoli ochrany, tedy tzv. „na hulváta“.

Kdo by si však myslel, že obec Předslav tímto měla ušetřit, je na velkém omylu. Obec Předslav zaplatila úplně stejnou částku, jaká byla původně rozpočtována. Dle soupisu prací a faktury z 30. 6. 2022 na stoce A3 měl být proplacen neřízený podvrt, ocelová chránička a další související komponenty. Jenže jak bylo výše uvedeno, k realizaci těchto prací a dodání ocelové chráničky nedošlo.

Na takovéto nekalosti se nemohli členové našeho spolku dále dívat. Teprve po našich podnětech a četných upozorněních byly některé položky odečítány jako méněpráce (podtvrt a chránička) v Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání (str. 278).

Nadále však byly účtovány a proplaceny nedodané kluzné objímky v hodnotě 18 000,- Kč a koncové uzavírky cca 7 250,- Kč.

Zatímco vícepráce prováděcí firma s gustem účtovala a obec Předslav snad s ještě větším gustem proplácela, pak méněpráce nebyly brány v potaz - k úhradám docházelo v plné výši, bez ohledu na to, co bylo skutečně dodáno a zhotoveno.

Věříme, že tato „drobnost“ nemůže v kontextu dalších rozsáhlejších podvodů nikoho rozhodit. Neoprávněné proplacení desítek tisíc korun za neprovedené práce a nedodané materiály je ve srovnání s dalším švindlováním pouze drobností.

Další články o podvodech na stavbě připravujeme a budou záhy zveřejněny.

MEDVĚD z.s.

Důkazy:

-  fotografie zachycující jak vypadají chráničky

- fotografie uloženého potrubí bez chráničky

- správné provedení dle projektové dokumentace (výňatek potrubí v chráničce)

https://www.obecpredslav.cz/userFiles/notarsky-zapis-ze-dne-20-7-2022.pdf str. 9 a 10

- položkový rozpočet https://www.obecpredslav.cz/userFiles/11_predslav_rozpocet.pdf

výňatek z rozpočtu  na straně 110 - pořadové číslo 64 - Kluzné objímky cca 18 000,- Kč

výňatek z rozpočtu  na straně 110 - pořadové číslo 65 - koncové uzavírky cca 7 250,- Kč

Chranicky Chybejici-chranicka Spravne-provedeni Neprovedeno-uctovano-iii

nehotové dílo

25.10.2023

Podle Smlouvy o dílo (SoD) mezi obcí Předslav a spol. IMOS Brno, a.s. na provedení stavby ČOV a kanalizace v Předslavi měly být veškeré stavbou poškozené komunikace uvedeny minimálně do původního stavu, viz čl. 8.24 SoD ze dne 29.1.2020. Stejná podmínka je explicitně uvedena i v projektové dokumentaci, na kterou SoD odkazuje. 

Dnešního dne byla provedena oprava stavbou poškozeného vjezdu k čp. 38.

Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného, ale nesmělo by tak být 233 dní po oficiální kolaudaci (kolaudační rozhodnutí je z 6.3.2023).

Tím, že stavba byla OŽP Klatovy zkolaudována, a při tom fakticky není do dnešního dne ani dokončena, došlo k podvodnému jednání za účelem získání následujících dotací:

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 68622020 - Plzeňský kraj x obec Předslav + dodatek č. 1:

https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/zadost/39423/

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 36482021 - Plzeňský kraj x obec Předslav:

https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/zadost/42784/

Smlouva č. 1190400271 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - SFŽP x obec Předslav + dodatek č. 1:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14306572?backlink=gn9hy

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24360021?backlink=2mcyq

Toto pochybení je sice „jen“ drobností, na stavbě bylo a je zásadních chyb nespočet (viz sekce Ošizené dílo), avšak i tato drobná věc je jedním z mnoha důvodů, proč by měly být neoprávněně vyplacené dotační prostředky obcí vráceny.

MEDVĚD z.s.

Img-20231028-wa0000  Img-20231028-wa0002  Puvodni-stav-vjezdu  Oprava-vjezdu

Starosta obce Předslav Bc. Miloslav Kreuzer pustil občanům do kohoutků vodu kontaminovanou karcinogenním uranem, a ještě za to zaplatil z peněz obce skoro 300tis. Kč

23.8.2023

Starosta obce Předslav Bc. Miloslav Kreuzer velice dobře věděl, že obec má zdravotně závadnou vodu kontaminovanou karcinogenním uranem, a přesto vedle stávajících vrtů nechal dne 14.3.2018 udělat nový "průzkumný" vrt za cenu 148.975,-Kč (faktura ze dne 20.3.2018). Jeho přáním asi bylo, aby tento vrt měl nezávadnou vodu. Nový vrt se nachází v místě se stejným podložím jako ty stávající a šance, že se zadaří a obec bude mít nezávadnou vodu, rovnala se vždy nule. Množství vody dalším vrtem rovněž nelze o moc zvýšit, protože nový vrt sebere vodu těm stávajícím, když jsou u sebe tak blízko.

Přestože starosta k provedenému průzkumnému vrtu v červenu 2018 obdržel závěrečnou zprávu od laboratoře se závěrem, že vrt nesmí být použit jako zdroj pitné vody, vzal dalších 127.000,- Kč (faktura ze dne 20.7.2018) z pokladny obce a vrt s kontaminovanou vodou nechal osadit čerpací technologií, napojil jej na vodovodní řad a vodu z něj nám pustil do kohoutků. To vše udělal s vědomím, že katastrofická kvalita ohrožuje zdraví občanů.

Pomineme-li, že vrt neměl být nikdy zhotoven, bylo vždy povinností obce průzkumný vrt trvale odstranit jeho zasypáním a utěsněním, nikoli z něj čerpat vodu a pouštět ji občanům do kohoutků.

Věříme, že tohle jednání už starostovi neprojde.

Vše je podloženo následujícími listinami:

- závěrečná zpráva aquatest červen 2018

- prohlášení starosty obce Předslav ze dne 16.5.2022

- protokol o předání a převzetí díla ze dne 14.3.2018

- komunikace s referentkou odboru životního prostředí


MEDVĚD z.s.

Závěrečná zpráva Aquatest červen 2018

Prohlášení starosty obce Předslav ze dne 16.5.2022 

Protokol o předání a převzetí díla ze dne 14.3.2018 

Komunikace s referentkou OŽP

PODVOD ZA 6 538 252,- KČ DOKONÁN

25.5.2023

Dnešního dne bylo přijato Zastupitelstvem obce usnesení č. 47, kterým došlo ke schválení Dodatku k Dohodě o narovnání mezi Obcí Předslav a spol. IMOS, a.s.. Zastupitelstvo dále pověřilo starostu k proplacení faktur za „provedení“ tohoto díla. 

Dodatek (za tímto článkem) a vystavené faktury zahrnují mimo jiné i tzv. „vícepráce“ za likvidaci přebytečné zeminy.

Skutkovou podstatu trestného činu podvodu (§ 209 TZ) podle trestního zákoníku naplní pachatel, který ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí takovým činem na cizím majetku značnou škodu. A přesně toto v našem případě nastalo.

Starosta obce a stavební dozor však uvedli zastupitele obce v omyl, když jim tvrdili, že chyba stavební firmy spočívající v netřídění kontaminovaného a nekontaminovaného výkopku ze stavby kanalizace je vícepráce, kterou by měla uhradit obec. To je samozřejmě naprostý nesmysl! Správný a zákonný postup byl ten, že kontaminovaný výkopek se měl jako zásyp vrátit zpět do původního výkopu a přebývající nekontaminovaný výkopek měl být odvezen na zákonně povolenou skládku za cca 100,- Kč/t; v rozpočtu sice byla o mnoho vyšší cena, a to 495,- Kč/t, ale pokud by bylo postupováno legálně, a odpad byl bezpečný a nesmíchaný s tím kontaminovaným, šlo jej uložit za cenu 100,- Kč/t.

Starosta obce a stavební dozor zde využili omylu zastupitelů, kteří se domnívali, že veškerý výkopek, tedy i ten provedený v původním tzv. rostlém terénu, byl kontaminovaný.

Starosta obce a stavební dozor zamlčeli podstatné skutečnosti – např. že stavební firma se dopustila významného pochybení: silniční fréza při odstraňování živičného povrchu nadrtila asfalt na malé kousky a na místo do přistaveného automobilu jej jen házela zpět do výkopu.

Celý podvod je nakonec velmi jednoduchý – vícenáklady na uložení výkopku kontaminovaného asfaltem nevznikly chybou ani obce, ani chybou projektové dokumentace, ale jednalo se zcela jednoznačně o zavinění stavební firmy. Celému tomu prováděcí firma nasadila tzv. korunu tím, že výkopek na mezideponii zamíchala společně s asfaltovými krami, tím způsobem, že veškerý výkopek „prohnala“ velmi výkonným drtičem, takže i ty části výkopku, které do té doby nebyly kontaminovány, drtič rozmělnil na jemnou frakci a poté již jako nebezpečný odpad za několikanásobně vyšší cenu uložili na vzdálenější skládku Vysoká u Plzně.

Pochybení soukromé firmy tak bylo jako již několikrát hrazeno z veřejných prostředků. Tímto činem tandem starosta Bc. Kreuzer a TDI Ing. Koura způsobili na cizím majetku (obecním) značnou škodu. Samostatnou otázkou ještě zůstává otázka pohnutek a majetkového prospěchu v této kauze angažovaných osob.

Jsme velice zvědavi, jak s touto informací naloží orgány činné v trestním řízení.

MEDVĚD z.s.

Dodatek č.1 k Dohodě o narovnání Předslav

ROZJÍŽDÍ SE DALŠÍ PODVOD ZA 520.000,- KČ

23.1.2023

Během provádění výstavby kanalizace v obci Předslav měl zhotovitel podle smlouvy a projektu provést „podvrty“ pod třemi původními propustky na stoce A.

Zhotovitel si na veškeré práce objednal subdodavatele, a ten si objednal dalšího poddodavatele - partu zcela nezkušených cikánů ze Slovenska, kteří nemají žádnou kvalifikaci.

Celá stavba proto ani nemohla dopadnout jinak, než velkým fiaskem. Během pokusů o podvrty propustků byly tyto stavby porušeny a firma je nakonec těžkou technikou úplně zlikvidovala, zdemolovala, odbagrovala atd.

Když propustky přestaly překážet, vyhloubili rýhu pro kanalizaci, kterou po položení zasypali drtí a tím vytvořili jeden obrovský trativod. Takže pokud měli dosud lidé ve studních vodu, nyní už ji zcela jistě nemají a mít nebudou.

Dodavatelská stavební firma poté položila do bláta na dno potoka „KARI“ sítě a bez jakýchkoli povolení, projektové dokumentace, statických výpočtů, vyjádření dotčených orgánů apod. vybudovala nelegální a nepovolené stavby nových propustků.

Ve smlouvě o dílo, s níž se vedení obce všude chlubí, jak je dobře sepsána (a v tomto případě má náhodou i pravdu) je explicitně uvedeno, že všechno co dodavatel stavby zničí, si také opraví. V SoD je jasně uvedeno, že opravy musí být provedeny minimálně ve stejné nebo vyšší kvalitě a především logicky i to, že opravy platí ten, kdo škodu způsobil, tedy zhotovitel stavby v respektive jeho subdodavatel.  Vůči obci je samozřejmě za tyto povinnosti  odpovědný generální dodavatel, společnost IMOS Brno a.s.

Jak už je ale u nás v Předslavi zvykem, všechno se dělá proto, aby se soukromý subjekt co nejvíce napakoval na účet obce a státu. Proto se připravil a spustil další podvod, tentokrát za „pouhých“ 520.000,- Kč bez DPH. Spočívá v tom, že jasné provinění zhotovitele (poškození propustků během stavby) na sebe přebírá a zaplatí obec.

Z projektové dokumentace za tímto článkem jasně plyne, že investorem opravy firmou poničených propustků je obec Předslav. Pod žádostí o dodatečné stavební povolení je podepsán místostarosta lng. Václav Zíka.

Všichni jsme zvědaví, jak se zachovají zastupitelé obce, až se bude hlasovat o proplacení těchto, zatím nelegálních staveb zhotoviteli, který je podle SoD měl dělat zcela zdarma na své náklady.

MEDVĚD z.s.

Žádost o dodatečné stavební povolení na propustky

Investor propustků

 

podvody s kamerovými zkouškami

10.1.2023

Dne 7.10.2022 se konala závěrečná kontrolní prohlídka stavby Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod, při které byla zjištěna celá řada závad, které neumožnily vydání kolaudačního rozhodnutí.

Hlavní závadou byla netěsnost celé kanalizace, která byla způsobena špatným provedením šachet a kanalizačního potrubí. Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí,  vyzval obec k odstranění nedostatků a ke splnění podmínek pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Jedním z nejdůležitějších dokumentů prokazující provedení díla dle schválené projektové dokumentace je protokol o kamerové zkoušce, který je vytvořen na základě vlastního kamerového ohledání.

Ty části kanalizace, které bylo možné levně opravit, byly „zaflastrovány“ - viz článek ze dne 20.11.2022 na těchto stránkách ve složce Trestná činnost. Ty části, které opravit levně nešly, byly ponechány neopravené s tichým souhlasem TDI Ing. Koury a starosty Bc. Kreuzera v opakované kamerové zkoušce zapřeny. Proto upozorňujeme na podvodné jednání, ke kterému došlo při provádění opakovaných kamerových zkoušek, kterými je aktuálně dokládáno provedení splaškové kanalizace v Předslavi.

Uvádíme následující příklady:

 • Dle kamerové zkoušky prováděné dne 21.7.2021 byly zjištěny a označeny dvě různé  závady na stejném místě, viz záznam na https://www.youtube.com/watch?v=_v9Kcz7vdQ0 ve 4-5 minutě a v 6 minutě. Další kamerová zkouška, která měla prokázat, že potrubí je již opravené, byla prováděna dne  22.9.2022, viz https://www.youtube.com/watch?v=6fxrb2gfRzo ve 0:20 - 0:40 min.
  Je přitom zcela zjevné, že k opravě potrubí fakticky nedošlo, obě závady jsou i při opakované kamerové zkoušce stále stejné. Závady spočívají A) v nedostatečném spojení trubky na stoce A s hrdlem v šachtě ŠA - 17 a za B) ve vyčnívajícím gumovém těsnícím kroužku na stejném místě. Pro snadnější orientaci přikládáme komparaci fotografií závad A) i B) obou kamerových zkoušek. 
  Aniž by došlo k opravě, tak společnost provádějící opakovanou kamerovou zkoušku účelově nezaznamenala tyto dvě konkrétní závady a vydala „celkový protokol“ bez uvedení závad - viz https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty8/celkovy-protokol-23-09-2022.pdf str. 15-19.
 • Dle kamerové zkoušky prováděné dne 21.7.2021 byla zjištěna a označena závada, viz záznam na https://www.youtube.com/watch?v=23aLUmf2JTo&t v 1-2 minutě.  Další kamerová zkouška, která měla prokázat, že potrubí je opravené, byla prováděna dne  27.6.2022, viz https://www.youtube.com/watch?v=5ZctrQWoqjI ve 1:40 - 2:20 min. Je přitom zcela zjevné, že k opravě potrubí fakticky nedošlo, závada je i při opakované kamerové zkoušce stále stejná. Aniž by došlo k opravě, tak společnost provádějící opakovanou kamerovou zkoušku účelově nezaznamenala tuto konkrétní závadu, spočívající v nedostatečném spojení trubky na stoce A2 s hrdlem v šachtě ŠA - 13. Pro snadnější orientaci přikládáme komparaci fotografií obou kamerových zkoušek. Aniž by došlo k opravě, tak společnost provádějící kamerovou zkoušku účelově nezaznamenala tuto konkrétní závadu a vydala „celkový protokol“ bez uvedení závady - viz https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty5/Celkov%C3%BD%20protokol%202.%C4%8D%C3%A1st.pdf  str. 13-17.
 • Z kamerové zkoušky prováděné dne 5.5.2022 je každému laikovi zřejmá závada spočívající ve vyčnívajícím gumovém těsnícím kroužku - viz https://www.youtube.com/watch?v=5F56cc0elqM v 4:25 min. Společnost provádějící kamerové zkoušky účelově nezaznamenala tuto evidentní závadu, a vydala „celkový protokol“ bez uvedení závady - viz  https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty5/Celkov%C3%BD%20protokol%204.%C4%8D%C3%A1st.pdf
  str. 37 - 42.
  Pro snadnější orientaci přikládáme fotografii závady.
 • Z kamerové zkoušky prováděné dne 27.6.2022 je každému laikovi zřejmá závada spočívající v propadlém potrubí/nedostatečném spádu - viz https://www.youtube.com/watch?v=uC637QlyPEs v 0:35 min. Společnost provádějící kamerové zkoušky účelově nezaznamenala tuto evidentní závadu, a vydala „celkový protokol“ bez uvedení závady - viz  https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty5/Celkov%C3%BD%20protokol%202.%C4%8D%C3%A1st.pdf
  str. 40 - 47.
  Pro snadnější orientaci přikládáme fotografii závady.
 • Z kamerové zkoušky prováděné dne 17.2.2022 je každému laikovi zřejmá závada spočívající v propadlém potrubí/nedostatečném spádu - viz https://www.youtube.com/watch?v=GJlg1ixWXZk v 2:10 min. Společnost provádějící kamerové zkoušky účelově nezaznamenala tuto evidentní závadu, a vydala „celkový protokol“ bez uvedení závady - viz  https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty5/Celkov%C3%BD%20protokol%202.%C4%8D%C3%A1st.pdf
  str. 74 - 81.
  Pro snadnější orientaci přikládáme fotografii závady.


Tímto postupem je uváděn v omyl především OŽP MěÚ Klatovy a subjekty poskytující dotaci (Krajský úřad Plzeňského kraje a Státní fond životního prostředí). 

Úmysl uvést tyto úřady v omyl je zcela zřejmý, protože např. závady označené v původních kamerových zkouškách byly zcela zjevné a subjekt provádějící opakované kamerové zkoušky je nemohl přehlédnout. Navíc se všechny pokusil „oblafnout“ např. tím, že kameru pustil v opačném směru, kde tyto závady nejsou tolik viditelné, nebo tím, že kameru nezastavil na závadě a i spoj potrubí, který kamera měla zabrat, záměrně projel tak rychlým způsobem, aby závada nebyla odhalena.  To nejdůležitější ovšem je, že závady neuvedl do protokolů z kamerových zkoušek. Protokol je přitom dokument, který je předkládán úřadu provádějícímu kolaudaci a investorovi, který žádá o dotace. 

Protože úkolem kamerových zkoušek je ověření správného provedení kanalizace, jedná se tedy fakticky o podvod provedený ve spolupráci se starostou obce Bc. Miloslavem Kreuzerem a TDI Ing. Drahoslavem Kourou. Na veřejném jednání Zastupitelstva obce Předslav konaném v klubovně hasičské zbrojnice dne 24.2.2022 uvedl starosta v rámci diskuse na konci jednání, že prováděcí firma vyměnila svého subdodavatele p. Betince z důvodu nekvalitní práce na stoce A, a že se veškeré chybně provedené části kanalizace budou znovu kopat a předělávat. Ze shora popsaného a z popisu správného technologického postupu v příloze (str. 13 – spoje potrubí) je nyní zřejmé, že namísto opravy vadných částí došlo k podvodnému jednání při provádění kamerových zkoušek (resp. protokolů) takovým způsobem, aby evidentní závady na budované kanalizaci byly zamlčeny.

Je to úplně jednoduché, shora popsané závady jsou jen špička ledovce. Celá kanalizace je vybudována velice nekvalitně proto, aby si všichni zúčastnění co nejvíce namastili kapsy. Kanalizaci budovali především nekvalifikovaní cikáni ze Slovenska, TDI Ing. Koura jim podepisoval výkazy jako řádně provedené, starosta prováděcí firmě proplácel faktury jako oprávněně vystavené a zastupitelé dělali, že nevidí a neslyší. 

Že by stavař Ing. Koura nepoznal, že kanalizace jde do kopce, že do ní zatéká balastní voda, že šachty jsou uloženy v bahně namísto betonu, že chybí těsnící hráze a v obci není spodní voda, že výkopky patří na oficiální skládku a ne do Měcholup, že asfalt nelze pokládat v mrazech do bahna atd., atd., tomu snad už dnes nikdo neuvěří. Ing. Koura vyfakturoval obci za svoji „kvalitní“ kontrolní práci již necelý milion korun. Svým způsobem tohle vše lze ještě nějak pochopit – je to cizí člověk, v obci nežije a jde mu jen o zisk. Co je pro nás již zcela mimo chápání, je jednání starosty Bc. Kreuzera, který rozhodně není takový diletant, aby tak velké závady nerozeznal a nevěděl o nich. Jeho ústupky prováděcí firmě podporované zastupiteli obce již překročily podle našeho názoru rámec zdravého rozumu.

MEDVĚD z.s.


Přílohy:
1x soubor fotografií dle textu prokazující podvod s kamerovými zkouškami
1x popis správného technologického postupu pokládky (str. 13 – spoje potrubí)

Foto prokazující podvod s kamerovými zkouškami

Technologie pokládky kanal-potr-2019web 

jak zastupitelé okradli obec o miliony

16.12.2022

Dne 15.12.2022 se konalo Zastupitelstvo obce Předslav, kde všichni zúčastnění zastupitelé (chyběl Ing. Jan Kanta) jednohlasně odsouhlasili návrh starosty uzavřít se společností IMOS Brno a.s. Dohodu o narovnání – viz příloha.

Souhlasem zastupitelů k podepsání tohoto důležitého dokumentu byla obec Předslav okradena o mnoho milionů korun, které mohly posloužit k rozvoji obce, např.: opravy cest a chodníků, střech obecních budov, dětských hřišť apod. V následujícím odkazu naleznete video z hlasování https://www.youtube.com/watch?v=Vg9VFwD523E.

Otázkou je, zda celé hlasování o Dohodě o narovnání (podepsané 15.12.2022, tedy bezprostředně po konání zastupitelstva obce) je vůbec platné. Ve čl. 3.9 Dohody je uvedeno, že její nedílnou součástí jsou přílohy (změnové listy), které v době hlasování ještě z části vůbec neexistovaly, a hlasující zastupitelé je tudíž nemohli mít logicky k dispozici. Dohoda o narovnání a ani její nedílné přílohy samozřejmě nebyly zveřejněny před hlasováním zastupitelstva. Přílohy nejsou zveřejněny dokonce ani nyní, tedy v den vzniku tohoto článku, a to přes veřejný slib starosty daný na zastupitelstvu.

I.

Změnové listy, na které Dohoda o narovnání odkazuje, jsou přitom právě to nejdůležitější!
Je v nich totiž uvedeno to, jak a o kolik milionů byla obec okradena. Přestože se starosta obce stále urputně brání vydání a zveřejnění změnových listů, již dnes můžeme s jistotou tvrdit, že podvod proti zájmům obce spočívá minimálně ve ZL č. 1 – Kanalizace – provizorní zapravení SÚS PK Komunikací a ve ZL č.5 – Kanalizace – přetřídění a předrcení výkopku, změna skládkovného.

ZL č. 1 – Podvod spočívá v nepravdivém tvrzení, že obec Předslav zavinila provizorní položení asfaltu.

Ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o obohacení soukromé společnosti (zhotovitele díla IMOS Brno a.s.) na úkor obce, a to o částku nejspíše ve výši 777.357,-Kč. Ze stavebních deníků, ale též z jednání zastupitelstva konaného dne 9.12.2021 vyplývá, že stavba nebyla připravena do té fáze, aby mohlo dojít k položení finálního povrchu; jedná se o úseky na stoce A od šachty ŠA-2 - ŠA-6, na stoce B od ŠA-6 – ŠB-4, na stoce B1 od šachty ŠB-4 – ŠB1-6 a na stoce B1-1 od šachty ŠB1-6 – ŠB1-1-1. Zhotovitel byl totiž v prodlení s plněním díla oproti termínům v uzavřené smlouvě o dílo.

Ještě dne 26.10.2021 byly prováděny práce (výkop rýhy) na stoce B1 v úseku od šachty ŠB1-6 - ŠB1-7. Teprve dne 11.11.2021 došlo k zahájení přípravných prací (odkop pro dočasné zapravení komunikace) na stokách A od šachty ŠA-2 - ŠA-6, na stoce B od ŠA-6 – ŠB-4, na stoce B1 od šachty ŠB-4 – ŠB1-6 a na stoce B1-1 od šachty ŠB1-6 – ŠB1-1-1. Dne 15.11.2021 došlo k dokončení zapravení rýhy po kanalizaci (položení první asfaltové vrstvy na stoce A v úseku ŠA-2 – ŠA-6, a stoce B v úseku ŠB-4 – ŠA-6. Dne 18.11.2021 došlo k provedení kontroly asfaltování komunikace. Pan Flax z SÚS Plzeňského kraje souhlasil s provizorním zapravením komunikace. V zápisu ze dne 24.11.2021 je ve stavebním deníku uvedeno, že 1.12.2021 bude možno otevřít krajskou komunikaci. Teprve až v roce 2022 byly přitom prováděny kamerové zkoušky (konkrétně na stoce B1 byly prováděny dne 9.2.2022), přičemž tyto zkoušky ani nebyly zapsány do stavebního deníku. Dále byly dne 27.5.2022 a dne 30.5.2022 prováděny zátěžové zkoušky, které teprve umožnily finální zaasfaltování.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že v žádném případě nebyla stavba připravena pro asfaltování konečného povrchu komunikace před 31.10.2021. K pracím proto docházelo ještě v listopadu 2021 (tedy v období, kdy již není povoleno provádět finální pokládky asfaltu – zimní období). Ostatně potřebné zkoušky (zátěžové zkoušky, kamerové zkoušky) byly prováděny až v roce 2022. Bez provedení těchto zkoušek rovněž není možné pokládat finální asfaltový povrch.

Nyní je tedy otázkou, zda se minimálně všichni zastupitelé, kteří pro tuto „vícepráci“ hlasovali 15.12.2022, a kteří zároveň byli přítomni na ZO 9.5.2022, nedopustili trestného  činu. Na ZO 9.5.2022 (viz. https://www.youtube.com/watch?v=lDZG90Dbfa4) byli totiž všichni zastupitelé upozorněni na to, že pokud odhlasují tuto neexistující vícepráci, obec „vyhodí z okna“ částku 777.357,-Kč a k odsouhlasení tehdy nedošlo pouze na základě zásahu občana přítomného na jednání zastupitelstva. Starosta obce Předslav Bc. Kreuzer na jednání ZO dne 9.5.2022 přítomné zastupitele velmi žádal o schválení proplacení těchto „pseudo -vícenákladů“ zhotoviteli, vědomě přitom lhal a snažil se uvést zastupitele v omyl, když vznik víceprací shazoval fakticky na SÚS Plzeňského kraje, která však tvrzení starosty svým písemným stanoviskem vyvrátila.

Důkazy:
- odkaz na stavební deníky z předmětného období na:
https://www.obecpredslav.cz/dokumenty
- odkaz na videozáznam jednání zastupitelstva obce Předslav na:
https://www.youtube.com/watch?v=_BumFJ6hOEM&t=5s
- odkaz na audiozáznam jednání zastupitelstva obce Předslav na:
https://www.youtube.com/watch?v=waTsPiKaaBw
- odkaz na zápis z jednání ZO ze dne 9.12.2021:
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/zasedani-obce-predslav.pdf

ZL č. 5 – Podvod spočívá v nepravdivém tvrzení, že ve výkopové zemině nebyl Projektovou dokumentací předpokládán obsah znečištění PAU.

PD samozřejmě počítala s tím, že se nově budovaná kanalizace bude na několika místech křížit se stávajícími inženýrskými sítěmi a z logiky věci musela stavební firma předpokládat, že v místech křížení bude výkopek kontaminovaný.

Pracovníci zhotovitele přitom byli natolik hloupí, že původně „čistou“ zeminu a kamení z drtivé většiny výkopů promíchali s obrovským množstvím asfaltu z jejich krytu následujícími způsoby:

1) Nejprve obsluha silniční frézy, která měla za úkol odstranit původní asfaltový kryt (mnohdy z asfaltu 3. a 4.tř. dle hodnot  PAU), vyfrézovaný a na jemné kousíčky rozdrcený asfalt jednoduše házela za sebe na vozovku namísto toho, aby jej sypala do vozidla, které by jej odvezlo na příslušnou skládku. Tím došlo následně k promíchání s vybagrovaným materiálem z výkopu.

2) Bagrista při hloubení výkopu pro kanalizační potrubí potom smíchal vyfrézovanou asfaltovou drť s výkopkem. Přitom navíc neodděloval od sebe výkopek na čistý a kontaminovaný. Podle aktuálních předpisů totiž lze kontaminovaný materiál vracet zpět do zásypu výkopu, takže v praxi se to (zcela legálně!) dělá tak, že to čisté se vozí na skládku asi za 200 Kč/t, a to plné asfaltu a jiných závadných příměsí se obratem použije zpět do zásypu. To platí i o materiálu znečištěném při výstavbě starých sítí – plynu, vodě, elektrice atd. Bagrista prostě měl to špinavé dávat na jednu stranu výkopu a po uložení potrubí zpět a to čisté dávat na nákladní auto, které (čistý) materiál mělo vozit na jedinou, oficiálně povolenou mezideponii (Předslav u Husárny) na pozemky ve vlastnictví obce explicitně uvedené ve stavebním povolení.

3) Prováděcí stavební firma poté vše dokonale promíchala odvozem, rozhrnutím a následným naložením a převážením z nelegální skládky v Měcholupech na nelegální skládku v Předslavi – viz článek z 10.10.2022 v této sekci "černé skládky" a fotky + videa pod tímto článkem.

4) Tzv. „korunu“ všemu nasadila stavební firma, která na skládku v Předslavi přistavila moderní a velmi výkonný drtič, kterým několik dnů drtila najemno asfaltové kry smíchané s kamením, takže výsledkem je na jemné kousky nadrcený asfalt promíchaný s ostatním materiálem – viz foto drtiče RM90GO a odpověď OŽP.

Takže dnes je v Dohodě o narovnání průšvih prováděcí firmy spočívající A) v netřídění kontaminovaného výkopku z míst křížení stávajících sítí a jeho nevrácení zpět do zásypu nové kanalizace a za B) spočívající ve shora popsaných bodech 1)-4) dán k úhradě obci v řádech miliónu korun a zastupitelé při hlasování ani nemrkli.

Dodavatelská firma navíc postupovala opravdu „mazaně“. V dohodě o narovnání s obcí si dohodla příplatek k ceně díla za navýšení ceny skládkovného (viz článek 1.1.b) z důvodu znečištění výkopové zeminy látkami PAU. Ve skutečnosti ale tento odpad předala společnosti EDEN TRADE CZ, s.r.o. z Ostravy - Vítkovic, která jej již jako nekontaminovaný katalogové číslo 17 05 04 (deklarovaný jako zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03) a ta jej předala provozovateli skládky Vysoká u Plzně společnosti Marius Pedersen. Takže „někde cestou“ se z nebezpečného kontaminovaného odpadu stal odpad bezpečný a otázkou zůstává - kdo na rozdílu skládkovného obou druhů odpadů vydělal... Jako důkaz: průvodka odpadu, kterou měl každý řidič stavbyvedoucího společnosti IMOS pana Crhy v autě.


II.


Dohoda o narovnání ve článku 2.2. vypočítává smluvní pokutu ve výši 2,4 mil. Kč. Toto je další podvod jako Brno (ona taky společnost IMOS z Brna je :-D).

Smluvní pokuta je totiž počítána z částky ve výši 9,561 mil. Kč, tedy z částky, která dosud nebyla zhotovitelem vyfakturována! Nárok na smluvní pokutu dle SOD má ale obec nikoli z toho co dosud nebylo vyfakturováno, ale z hodnoty té části díla, která dosud nebyla dokončena a převzata. A dokončena a převzata ke dni podpisu Dohody o narovnání (k 15.12.2022) nebyla celá splašková kanalizace...Aby byl tento podvod dokonalý, pustil se starosta na „tenký led“. Začal tvrdit - viz. jeho přípis z 6.12.2022 v příloze, že cit: „v období od 1.7. – 18.11. 2022, stavba byla přerušena“.

Tvrzení, že stavba byla od 1.7. – 18.11.2022 byla přerušena, je samozřejmě lež jako věž. V příloze tohoto článku naleznete malou část důkazů, ze kterých je jednoznačně patrné, že stavba ve zmíněném období přerušena nebyla. Jenom aby bylo jasno, opravy špatně provedené kanalizace, opravy průsaků, provádění kamerových zkoušek nutných k převzetí díla, odvoz výkopku, terénní úpravy, úklid staveniště, atd... to vše je stále součástí díla a stále provádění díla.  Viz přílohy: 70 fotografií z průběhu stavby s datem, výstřižek z emailu TDI Ing. Koury, PDF s názvem Statistika ze dne  2.11.2022, foto z kamerových zkoušek (důkaz, že byly prováděny opravy dne 2.11.2022), článek z 20.8.2022 na stránkách: https://www.obecpredslav.cz/trestna-cinnost, notářský zápis viz https://www.obecpredslav.cz/userFiles/notarsky-zapis-ze-dne-20-7-2022.pdf, odkaz na Street View: https://www.google.com/maps/@49.4439295,13.3546856,3a,75.2y,87.98h,88.67t,359.62r/data=!3m6!1e1!3m4!1sKfihOupfjW0j1xt21q3kMQ!2e0!7i16384!8i8192?hl=cs-CZ

Aby se nepřišlo na to, že se prováděcí firmě nebudou účtovat smluvní pokuty pod falešnou  záminkou o údajném „přerušení díla“, domluvil se starosta s prováděcí firmou, že za období fingovaného přerušení prací raději nebudou dávat k nahlédnutí stavební deníky - viz jeho přípis z 16.12.2022 v příloze.


ZÁVĚRNyní nezbývá než se zamyslet nad tím, zda:

a) zastupitelé obce odhlasovali podpis Dohody o narovnání, která připravila obec o řadu milionů Kč vědomě (to by ovšem byl trestný čin) nebo nevědomě (to by znamenalo, že jsou hloupí, ale tomu zase nikdo nevěří), nebo

b) starosta je tak perfektní kuchař, že mu zastupitelé snědli omáčku, kterou jim uvařil. To by vysvětlilo, kdo platí jeho časté nákladné dovolené - loni 2x na ledovec Pitztal, letos na ostrov Srí Lanka a příští rok opět tam...


Malá nápověda: https://www.youtube.com/shorts/ay9MSPUKoNg?app=desktop&cbrd=1


Whatsapp-image-2023-01-02-at-15-51-10-1


MEDVĚD z.s.

Dohoda o narovnání

Přípis 6.12.2022

 

Přípis 16.12.2022

Fotografie ze stavby 5.7.2022

Fotografie ze stavby 6.7.2022

Fotografie ze stavby 7.7.2022

Fotografie ze stavby 11.7.2022

Fotografie ze stavby 23.7.2022

Fotografie ze stavby 27.7.2022

 

Fotografie ze stavby 28.7.2022

Fotografie ze stavby 1.8.2022

 

Fotografie ze stavby 10.8.2022

Fotografie ze stavby 11.8.2022

 

Fotografie ze stavby 14.8.2022

 

Fotografie ze stavby 17.8.2022

Fotografie ze stavby 18.8.2022

 

Fotografie ze stavby 23.8.2022

Fotografie ze stavby 6.10.2022

Fotografie ze stavby 10.10.2022

 

Fotografie z kamerových zkoušek

Statistika

Výstřižek z e-mailu

 

Průvodka odpadu

 

VĚDOMÁ NEČINNOST JE TAKÉ TRESTNÁ!

28.11.2022

Je evidentní, že stavba kanalizace a ČOV v Předslavi do dnešního dne nebyla dokončena, a i to, co již postaveno bylo, má zásadní a mnohdy neodstranitelné vady, viz článek z 20.11.2022 níže.

Ten, kdo měl jménem obce dozorovat provádění díla a hlídat, aby bylo dokončeno řádně, je Ing. Drahoslav Koura ze společnosti Adestik s.r.o.

Bohužel právě tento člověk se rozhodl přidat na stranu zhotovitele a podepsal zjišťovací protokoly, na základě kterých obec přebírala a také platila i nehotové a vadně provedené části díla. K tomu se dokonce veřejně přiznal na schůzi zastupitelů obce dne 9.5.2022, viz:
https://www.youtube.com/watch?v=lDZG90Dbfa4

Tím se staly dvě zásadní věci:

1/ Ing. Koura zásadně nesplnil to, za co byl placen,

2/ Ing. Koura obci způsobil škodu v řádech milionů korun českých.

A co z toho plyne? Obec musí nějak reagovat. Její starosta, ale i jednotliví zastupitelé ze zákona musejí požadovat na Ing. Kourovi jednak vrátit vše, co mu obec uhradila za jeho "služby", jednak ale také nahradit škodu, kterou představuje rozdíl mezi cenou bezvadného díla a cenou díla s existujícími vadami, případně náklady, které bude muset obec vynaložit na odstranění vad, které ještě odstranit půjdou.

Pokud by zástupci obce takový požadavek nevznesli, sami by se vystavili riziku postihu pro trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a nahradit škodu obci vzniklou by museli i oni, společně a nerozdílně.

Trestná je v tomto případě totiž samotná nečinnost.

MEDVĚD z.s.

PŘÍPRAVA NA PODVOD S DATEM DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA / S (NE)ÚČTOVÁNÍM SMLUVNÍ POKUTY

20.11.2022

Stavební práce měly být dokončeny dle Smlouvy o dílo dne 31.5.2022. Do té doby mělo být dílo také předáno. Zastupitelé však dne 9.5.2022 odsouhlasili dodatek ke SoD s prodloužením termínu dokončení a předání do 30.6.2022, viz odkaz na video ze dne 9.5.2022:
https://www.youtube.com/watch?v=lDZG90Dbfa4


Obec poskytla spolku MEDVĚD tabulku provedených délek kanalizačních stok a přípojek, která nepravdivě uvádí, že vše bylo dokončeno k 30.6.2022 viz odkaz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty8/tabulka-delek-prostavenost-k-30-6-2022.pdf


Obec ani na opakovanou žádost neposkytla kompletní kamerové a tlakové zkoušky. Poskytla vždy jen tu část, ze které nebyly na první pohled patrné závady viz: 
https://www.obecpredslav.cz/dokumenty


Na opakovanou žádost o zaslání stavebních deníků po 30.6.2022 obec uvedla, že stavební deníky z tohoto období nemá!!! (viz Rozhodnutí obce o zamítnutí poskytnutí stavebních deníků - v příloze).


Odpověď starosty obce v tomto rozhodnutí je s pravděpodobností hraničící s jistotou lživá. Těžko si lze představit, že by TDI se starostou byli tak prostoduší, že by si stavební deník, který (pravidelně) podepisují, nevzali v kopii, nebo alespoň nevyfotili.


Dle SOD čl. 8.13 má: „Zhotovitel povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele.“


Důkaz: https://www.obecpredslav.cz/userFiles/soubory/Smlouva%20o%20d%C3%ADlo%20IMOS%20Brno,%20a.s (str.12)

Dílo evidentně ke dnešnímu dni dokončeno není, protože dosud nebyl:


- Odvezený výkopek z černé skládky v Měcholupech, cca 3 000 tun viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty3/Nez%C3%A1konn%C3%A9%20nakl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20s%20odpadem%20-%20skl%C3%A1dka%20M%C4%9Bcholupy.pdf

- Odvezený výkopek z černé skládky v Předslavi (Husárna), cca 7000 tun viz: https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty3/Nez%C3%A1konn%C3%A9%20nakl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20s%20odpadem%20-%20skl%C3%A1dka%20P%C5%99edslav.pdf
POZNÁMKA:
Spolek MEDVĚD z.s. si zadal akreditovaný odběr vzorků překátrovaného odpadu, který má za úkol zjistit, zda i v překátrovaných frakcích stále zůstává asfalt.


- Dokončeny chybějící kanalizační přípojky (odbočky) z potrubí PVC-KG (SN8) dle přílohy C2/Koordinační situace na hranice pozemků včetně těch, kde již byla provedena finální úprava povrchu viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty2/D1.1.11%20Sch%C3%A9ma%20kanaliza%C4%8Dn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADpojky.pdf

- Zaasfaltovány veškeré místní komunikace. Např. úsek ŠA-6 – ŠA-18 (Stoka A)ŠA-13 – ŠA-2-3 (Stoka A2)ŠA-15 – ŠA-3-1 (Stoka A3)ŠA-10 – ŠA-4-1 (Stoka A4), tento úsek by měl být dle PD a SOD opatřen novým živičným povrchem! Viz foto nedokončených komunikací z 21.11.2022 v příloze a viz odkaz: https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty2/D1.1.01%20Technick%C3%A1%20zpr%C3%A1va,%20vyty%C4%8Dovac%C3%AD%20parametry.pdf (str.9-11)


- Travnaté plochy měly být ohumusovány na tl.15 cm a osety travní parkovou směsí! To samozřejmě provedeno není a ani být nemůže, vzhledem k tomu, že již padá sníh.. viz:
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty2/D1.1.01%20Technick%C3%A1%20zpr%C3%A1va,%20vyty%C4%8Dovac%C3%AD%20parametry.pdf (str.12)


- Opravena propadlá kanalizace v úseku ŠA_0 – ČOV viz: 
https://www.youtube.com/watch?v=1zIAu2axWjQ&t=2s a viz: https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty8/sa-0_cov.pdf (2.str)


- Opravený průsak v odbočce – viz video v příloze.. Pozn.: Toto je bezvýkopovou metodou neopravitelná závada/nedodělek!


- Odstraněn průsak do kanalizace v úseku STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4 viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty8/foto-stok.pdf (str.12)


- Odstraněn průsak do kanalizace v úseku STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7 viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty8/foto-stok.pdf (str.18)


- Uložení potrubí kanalizačního řadu s nedostatečným přesahem, viz: 4 foto v příloze.


- Odstraněno nesprávné uložení šachet do nezhutněného bahna na místo do betonového lože viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/soubory/Souhrnn%C3%A1%20zpr%C3%A1va.pdf (str. 19 a 20)


- Odstraněno nesprávné obsypání kanalizačního potrubí viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/soubory/Souhrnn%C3%A1%20zpr%C3%A1va.pdf (str. 12 a 13)


- Odstraněno zaasfaltování v rozporu s viz: 
https://www.obecpredslav.cz/osizene-dilo (příspěvek ze dne 20.7.2022)


- Odstraněno nepovolené zalomení potrubí mezi dvěma šachtami (potrubí mělo být dle PD v přímém směru). Důkaz: video na:
https://www.youtube.com/watch?v=k9Fk93a18_Y&t=114s (2x viz video / 5,5m / 29,5m) a viz (video v příloze) v čase 03:20 – 03:28 (na jeho 26,8 metru)


- Odstraněno nesprávné uložení potrubí – nedostatečný spád a místy dokonce i protispád – jedná se o stoku A3 v úseku ŠA3-7 – ŠA3-6. Důkaz: video na: 
https://www.youtube.com/watch?v=uC637QlyPEs&t=4s


- Vydáno dodatečné stavební povolení tří silničních propustků, společně se všemi zákonnými náležitostmi a přílohami. Tyto propustky měla kanalizace minout tzv. podvrtem, potrubí mělo být uloženo do ocelové chráničky vč. (kluzné objímky) viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty2/D1.1.01%20Technick%C3%A1%20zpr%C3%A1va,%20vyty%C4%8Dovac%C3%AD%20parametry.pdf (str.2). Provádějící firma je však zničila svým neodborným postupem do té míry, že významnou část propustků nakonec úplně odstranila. Jeden z propustků nově vybudovala tak, že má jiný rozměr, stojí na jiném místě a svírá i jiný úhel, než měl ten původní.

Poznámka:
Předpokládáme, že zhotovitel bude tvrdit, že dílo je dokončeno a schopno předání, protože vykazuje jen závady nebránící jeho užívání. To ale rozhodně není pravda. Dílo trpí takovými vadami a vykazuje takové nedodělky, s nimiž absolutně není způsobilé k převzetí. Pokud by takové dílo obec převzala, pak její zástupce nebo zástupci, kteří by protokol o předání a převzetí podepsali, i zastupitelé, kteří by k tomu dali svůj souhlas, by porušili své povinnosti při správě cizího majetku a poškodili obec, což by bylo na hranici trestného činu.


Podstatně snížená životnost díla:

Po 30.6.2022 byly také opakovaně opravovány netěsnosti v betonových šachtách maltou ERGELIT viz fotky jedné z „vymazaných“ šachet v příloze a viz např. 3x zápis ve stavebním deníku - https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty6/stavebni-denik-c-10.pdf (zápisy ze dne 15.6., 16.6. a 18.6..). Přípravek ERGELIT je velmi vhodné používat v průběhu provádění díla, kdy se spojují jednotlivé betonové komponenty šachet. Ty někdy nejsou z výroby ideálně přesné a stane se, že na sebe nedosedají. Právě v těchto případech se pak použije cementová malta ERGELIT, která drobné nerovnosti vyrovná. Musí se ale použít během montáže vpravením na celou dosedací plochu ozubu, takže po osazení komponentů potom vnější tlak balastní vody působí jako další těsnící síla. V našem případě v Předslavi však dělník z Ukrajiny flastroval netěsnosti v již sesazených šachtách a v průběhu celých letních prázdnin neaplikoval ERGELIT na dosedací plochy dílců šachet, ale "patlal" přípravek na škvíry již sesazených dílců. Navíc to činil (pochopitelně) z vnitřku šachet, takže vytvořil jakýsi "flastr", který na aplikovaných plochách nikdy nemůže držet a při tlaku vnější balastní vody v kombinaci s přirozenými geologickými pohyby (sedáním šachet) jednoduše "vyletí" směrem dovnitř šachty. Dotazem u specialisty bylo zjištěno, že životnost takového „vymazání“ spár v betonových šachtách maltou ERGELIT z jejich vnitřku (!) má životnost jen asi 1 až 3 roky v závislosti na geologických podmínkách, zatížení komunikace, kvalitně provedených hutnění a správném podbetonování šachet. To ale v našem případě také nebylo provedeno, když namísto podbetonování jsou šachty pouze položeny do nezhutněného bahna, viz „Souhrnná zpráva“ na: https://www.obecpredslav.cz/userFiles/soubory/Souhrnn%C3%A1%20zpr%C3%A1va.pdf (str. 19/20) a také 2 foto "pdf" v příloze, kde je vidět netěsnost dílců šachet se stříkající a prosakující vodou a stav po "flastrikování" přípravkem ERGELIT. Doložení autenticity fotografií původního stavu je provedeno geolokací plynoucí z faktu, že jsou převzaty z oficiálních kamerových zkoušek provedených společností SEZAKO na stavbě v Předslavi - viz položka "DALŠÍ DOKUMENTY K PRŮBĚHU STAVBY ZÍSKANÉ 27.10.2022" na těchto stránkách. Doložení autenticity fotografií současného stavu je jednoduché - stačí nahlédnutí do šachet.


Po 30.6.2022 byly opakovaně opravovány i netěsnosti kanalizačního potrubí hlavního řadu, ve kterém při kolaudační prohlídce proudila voda z vnějších průsaků. Potrubí nebylo zkolaudováno a prováděcí firma byla donucena potrubí nějak „vyflastrovat“. Objednala tedy společnost SEZAKO, která se zabývá bezvýkopovými opravami starého potrubí. Metoda, která byla použita při opravách (skelné vlákno nasáklé speciální pryskyřicí je zasunuto na poškozené místo), má ovšem životnost dle sdělení samotné firmy SEZAKO cca jen 5 let.


Nové a správně vybudované kanalizační potrubí má životnost cca 100 let (viz četné odkazy google.cz). Spolek MEDVĚD již objednal vypracování znaleckého posudku, kterým hodlá doložit poskytovateli dotace, že příjemce dotace neplní jednu ze zcela zásadních dotačních podmínek, kterou je udržitelnost projektu. Balastní vody jsou podzemní vody vnikající do kanalizačního potrubí vlivem jeho netěsnosti a nařeďující odpadní vody. Tím, že dochází k ředění splaškových vod vodami balastními, se zhoršuje samotný proces čištění na čistírně odpadních vod a současně se zvyšují náklady na čerpání. Výsledkem v Předslavi je dnes takové dílo, u kterého je životnost kanalizačního potrubí ve 12 úsecích 5 let a těsnost většiny betonových šachet jenom 1 - 3 roky namísto předpokládaných 100 let. Mimo jiné i z výše uvedených důvodů nebylo do dnešního dne dílo zkolaudováno! Viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty9/vyzva-ke-kolaudacnimu-rizeni-predslav-odkanalizovani-obce.pdf


Máme podezření, že se obec ve spolupráci s provádějící firmou přes celou řadu nedodělků a vad díla pokusí vydávat celé nebo alespoň jeho významnou část za dokončené již ke dni 30.6.2022! Jinak by nám obec neposlala výše uvedenou nepravdivou tabulku, dodala by nám původní kamerové zkoušky netěsného potrubí, které dodnes tají, a především by přestala zapírat stavební deníky, z nichž musí být postup prací ještě i po 30.6.2022 zřejmý. Naše podezření z přípravy podvodu vedoucího především k odpuštění smluvní pokuty dle SOD pramení také z té skutečnosti, že se obec nijak nevymezila (neboli tichým souhlasem potvrdila!) zápis zhotovitele ve stavebním deníku z 30.6.2022, kde zhotovitel uvádí, že cit.: „Dnešního dne zhotovitel dokončil výstavbu splaškové kanalizace v obci. V souladu s SOD jsme se s objednatelem dohodli na předání a převzetí dokončeného díla k dnešnímu dni.“ Viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty6/stavebni-denik-c-10.pdf (strana 15).

V kontrastu se zápisem ve stavebním deníku, který tvrdí, že dílo bylo dokončeno, je i notářský zápis viz: 
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/Not%C3%A1%C5%99sk%C3%BD%20z%C3%A1pis%20ze%20dne%2020.7.2022.pdf

Přílohy/další důkazy:

- rozhodnutí obce o neposkytnutí stavebních deníků od 30.6.2022 (s odůvodněním, že je nemá)
- video se značným průsakem na odbočce
- foto způsobu flastrování betonových šachet cementovou maltou
- foto nedokončených komunikací z 21.11.2022
- 4 foto - uložení potrubí kanalizačního řadu s nedostatečným přesahemMEDVĚD z.s.

Rozhodnutí obce o neposkytnutí stavebních deníků od 30.6.2022

Ukázka flastrování maltou ERGELIT

Foto nedokončených komunikací z 21.11.2022

4 foto - uložení potrubí kanalizačního řadu s nedostatečným přesahem

Flastrování ŠA1-4

Flastrování ŠA3-8

Podvod při nakládání s odpadem

20.10.2022

Na nelegální nakládání s odpadem na pozemku parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi jsme již mnohokrát upozorňovali.

Nyní bylo naše důvodné podezření s definitivní platností potvrzeno. V současné chvíli je zřejmé, že došlo k podvodu. Z tohoto pozemku byla odvezena pouze část odpadu, byly srovnány „špičky“ hromad materiálu a na místě zůstalo dále cca 3/5 odpadu, jistě více než 3 tisíc tun.

Vzhledem k tomu, jakým nezákonným způsobem je s odpadem při shora uvedené stavební akci nakládáno, tak neznámý subjekt učinil na tomto předmětném pozemku sondy. Těmito sondami bylo potvrzeno, že odpad na místě zůstal, a to včetně nebezpečného odpadu, jako jsou asfaltové kry. Terén nebyl srovnán na původní úroveň před uložením odpadu, ale je navýšen minimálně o 1,5 metru oproti původnímu stavu. Ovšem tento stav je považován za konečný, protože byla podána žádost o kolaudaci!!!

Chceme věřit, že starosta ani zastupitelé o tomto nevěděli. Jinak by jistě ve věci jednali a nenapomáhali tomuto podvodnému jednání svou pasivitou. Samozřejmě jsme pana starostu i zastupitele o tomto informovali. Nyní nezbývá než čekat, jak s touto informací zastupitelé, kteří jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, naloží.

MEDVĚD z.s.

Otevřený dopis zastupitelům

19.9.2022

Odborný posudek- posouzení výstavby mostního objektu (propustku) v obci Předslav v rámci stavby "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

DŮKAZ O PODVODU

20.8.2022

Dnešního dne jsme získali další důkaz o podvodu při výstavbě kanalizace v obci Předslav.

Pan R. Fleisig opakovaně upozorňoval starostu obce i stavební dozor, p. Kouru, že kanalizace před jeho domem, stejně jako v dalších místech, není zhotovena podle projektové dokumentace, chybí část materiálu a v důsledku hrozí její nefunkčnost.

Tato část kanalizace již byla obcí Předslav zaplacena, a to jako řádně provedená.

Když se R. Fleisig domáhal, aby byla před jeho domem část kanalizace vykopána, bylo mu vyhrožováno, že jestli se jeho tvrzení nepotvrdí, budou mu výkopové práce dány k proplacení. Při obnažení kanalizace se ukázalo, že nebyl proveden podle projektové dokumentace zásyp, a to nejen před domem R. Fleisiga, ale i dále.  

Uvedené znamená, že stavební firma IMOS Brno a.s. ušetřila značné peníze, protože nepoužila písek na obsypání kanalizace, ušetřila za bagrování, folie a další, přesto jí tyto neprovedené práce byly proplaceny jako odvedené. V důsledku to znamená, že v místech kde není kanalizace zasypána, hrozí její proražení kameny, ve kterých je úmyslně v rozporu s projektovou dokumentací uložena.

Podle našeho názoru se stavební dozor Ing. Koura a stavební firma IMOS Brno a.s. dopustili  podvodu podle § 209 Tr. zákoníku, protože materiál nepoužili úmyslně a ošizené dílo nechali obec zaplatit. U starosty obce Předslav je toto protiprávní jednání zatím s otazníkem.MEDVĚD z.s.

Trestní oznámení

1.8.2022

pro podezření ze spáchání trestného činu dle §329 TZ

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu dle § 329 TZ

Odborný posudek- posouzení výstavby mostního objektu (propustku) v obci Předslav v rámci stavby "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Trestní oznámení

17.5.2022

pro trestný čin podvodu dle § 209 Trestního zákoníku 

TO na starostu obce Předslav

Policie ČR vyrozumění

Zapřené stavební deníky starostou obce Předslav

Žádost o zaslání stavebních deníků

Nepravdivá odpověď na žádost o poskytnutí in.

Stížnost KÚ Plz.kraje na postup obce

Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje obec Předslav stavební deníky musela předložit. Najdete je v sekci DOKUMENTY.

Kontaktujte nás

.

ul. 5. května 648

Klatovy 339 01

.

spolekmedved@gmail.com

.

2gt4rf7

datová schránka

.

05370485

Spolek MEDVĚD z.s. se pro naplnění svého záměru odhalovat a zveřejňovat nezákonnosti při správě obce Předslav rozhodl ze svých vlastních prostředků finančně odměnit každého, kdo spolku poskytne informace či materiály svědčící o takových nezákonných postupech a jednáních.

Občané i další, neváhejte se proto našemu spolku kdykoli ozvat.

Budete- li chtít, Vaši identitu zachováme důvěrnou.

Děkujeme,

MEDVĚD z.s.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

Právní důvod zpracování:

 • naplnění účelu spolku MEDVĚD z.s. zapsaného ve veřejném rejstříku

 

Účel zpracování a oprávněný zájem:

 • ochrana veřejného zájmu, tedy nakládání s veřejnými prostředky a životním prostředím

 

Doba uchování a účel zpracování:

 • 5 let, jako doba dostatečná, zároveň přesahující volební období zastupitelstev ÚSC

mapa