Kdo nechce, ten skládku nevidí...

7.6.2024

O nelegální skládce jsme toho napsali hodně, ale příběh hromady odpadu nekončí.  Představte si, že byste museli dokazovat, že obloha je modrá, nebo že je tráva zelená – přesně tak absurdní bylo dokazovat, že se v Měcholupech nachází nelegální skládka.

Naši přátelé z České inspekce životního prostředí, ale i bývalá vedoucí OŽP MÚ Klatovy Ing. Chvojková a vedoucí OVÚP Klatovy Ing. Boublík, se však zdáli být k této skutečnosti slepí. Asi obří skládku „přehlédli“, i když stáli přímo na ní... viz náš článek z 12.7.2023 v této sekci.

Nakonec ale ČIŽP nasadila speciální dron (jediný, který má ČIŽP pro celou Českou republiku), aby situaci lépe zmapovala. Po dlouhém čekání na výsledek jsme se dočkali – heuréka! Česká inspekce životního prostředí takto potvrdila, že v lese skutečně je odpad – a to v množství cca 1.870 kubíků (4.000 tun) odpadu..! Pro představu, to je velikostní ekvivalent menšího zámku.

Ve zprávě ČIŽP je uvedeno, že: „Kladný přírůstek materiálu proti referenční vrstvě DMR 5G modelu ČR (po korekci) dosahuje hodnoty 1.870 m3.” To znamená, že místo je tak plné odpadu, že by se mohlo stát inspirací pro novou reality show – „Česko hledá skládku.“

Takže, ať už se jednalo o papírování nebo monitorování z nebes, inspekce konečně přiznala, že skládka existuje. Kdo by to byl řekl, že odpad bude tak těžké přehlédnout? Při přepočtu objemu na hmotnost vychází, že na pozemku se nachází něco přes 4 000 tun odpadu.Tedy, to co tvrdíme už několik let, je konečně potvrzené dalším subjektem. A to je něco, co si zaslouží oslavu, ne?

Ale teď k zajímavému vývoji – změna postoje pana starosty Bc. Kreuzera. Ten po celou dobu sebevědomě tvrdil, že na pozemku žádný odpad není, a že všechno bylo odvezeno. Jak se teď ale zdá, panu starostovi najednou spadla brada. Jelikož je však velice originální a má mimořádný talent pro vytváření výmluv, přišel s novým, převratným, ba přímo revolučním tvrzením: „Ano, stavební odpad zde tedy sice je, ale určitě nepochází z naší stavby.“

Musíme ocenit starostův smysl pro humor. Pan starosta Kreuzer, dnes nově přezdívaný odpadový David Copperfield, totiž nemůže myslet vážně, že někdo uvěří jeho pohádce: V rámci stavby kanalizace byla zřízena mezideponie v Měcholupech a shodou náhod se na ní objeví a zůstane nějaký úplně, ale úplně jiný odpad. Tomu nemůže uvěřit nikdo příčetný. Pan starosta asi zapomněl, že pozemek je po celou dobu monitorován a máme dokonalý přehled o veškerém pohybu odpadu i toho, kdo jej tam navozil.

Je zvláštní, že zrovna na tohle mohl zapomenout, když se rozhodl krást naše monitorovací zařízení. Kdyby věnoval stejnou energii odstraňování odpadu, jakou věnoval odstraňování – pardon, krádeži – našich fotopastí, možná bychom teď nemuseli řešit tuto absurdní situaci.

Zdá se, že místo lidového rčení „Kdo si hraje, nezlobí,“ v Předslavi platí „Kdo nechce, ten skládku neuvidí, aniž když ji má pod nohama...“


MEDVĚD z.s.

Důkazy:
- zpráva České inspekce životního prostředí z dronování nelegální skládky Měcholupy
zápis OŽP MÚ Klatovy z místního šetření na nelegální skládce Měcholupy
fotografie z kamuflování skládky nebezpečného odpadu do současného tvaru

 

 

Zpráva České inspekce životního prostředí z dronování nelegální skládky Měcholupy

Příloha 1 Měcholupy objemové výpočty rgb mračno 11 

Příloha 2 výpočty lidar mračno 11 

Příloha 3 Měcholupy ortofota res 11 

Zápis OŽP MÚ Klatovy z místního šetření na nelegální skládce Měcholupy

Fotografie z kamuflování skládky nebezpečného odpadu do současného tvaru

Lže, jako když starosta píše

17.4.2024

V dobách nedávno minulých se říkalo: Lže, jako když Rudé právo tiskne. Nyní bychom bez problému mohli toto známé úsloví parafrázovat: Lže, jako když starosta Miloslav Kreuzer píše. Je nám známo, že obec Předslav, respektive starosta Kreuzer a zastupitelé obce, podávají nepravdivé informace, zkrátka lžou. Stále však nevycházíme z údivu, jak moc.

Již jsme informovali, bylo ze strany Odboru životního prostředí Městského úřadu v Klatovech (OŽP Klatovy) s obcí Předslav zahájeno správní řízení kvůli nelegální skládce odpadu v Měcholupech, kterou obec založila. Obec Předslav, jako účastník řízení, má právo podat proti zahájení takového řízení námitky. Obec, přestože jí byla povinnost odstranit odpad známa minimálně již od září minulého roku, požádala o prodloužení lhůty k podání těchto námitek. S napětím jsme očekávali, jaké námitky si obec vymyslí. Čekali jsme hodně, ale i tak nás pan starosta překvapil.

Obec Předslav ve svých námitkách uplatnila argument, že je zahájeno správní řízení s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), a tudíž už nemůže být vedeno další správní řízení před OŽP Klatovy. OŽP Klatovy si ovšem toto tvrzení starosty Kreuzera o dalším správním řízení ověřil přímo u ČIŽP a obratem mu přišla odpověď, že žádné správní řízení není ze strany ČIŽP vedeno!

Pan starosta tedy uvádí v omyl nejen své vlastní občany, zastupitele obce, a samozřejmě zcela programově náš spolek, ale písemně lže dokonce už i úřadům (!), které obec kontrolují.

To jsme tedy opravdu nečekali ani od něj. Opět tím pokořil další metu bezostyšnosti a získal plné právo být vzorem pro nové úsloví: „Lže jako když starosta píše...“

MEDVĚD z.s.


Důkazy:
- námitky obce Předslav
- odpověď České inspekce životního prostředí

Námitky obce Předslav

Odpověď České inspekce životního prostředí 

Správní řízení zahájeno, obci hrozí pokuta 10 milionů

18.3.2024

Tak naše snahy přece jen nesou nějaké plody. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Klatovech si konečně všiml, že na pozemku parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi se nachází odpad. Přestože byl odpad viditelný na první pohled, příslušné orgány postihla jakási záhadná slepota a odpad zkrátka „přehlédly“. Jsme rádi, že tato dočasná slepota nyní byla vyléčena a úřad konečně, tak jako každý konečně vidí, co je zjevné na první pohled – nelegální skládku odpadu.

Dne 12.3.2024 tedy bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ZN/ŽP/447/24, právě kvůli nelegální skládce odpadu. K odstranění nelegálně shromážděného odpadu byla obec Předslav vyzvána po provedeném místním šetření již dne 11.9.2023, ovšem do dnešního dne s odstraňováním odpadu ani nezačala. OŽP tak začal konat, konečně! Jsme velmi zvědaví, jakým způsobem bude pan starosta a zastupitelé jednat teď, s jakými novými a originálními výmluvami přijdou nyní..?

Černé skládky jistě vznikají i jinde. Většinou je však zakládají podnikatelské subjekty nebo jednotliví občané. Aby černou skládku založila a následně kryla samotná obec, je nevídané. Předslav je zase jednou unikátní.

Skutečností, a pro občany velmi smutnou, je, že obci Předslav reálně hrozí pokuta ve výši 10 milionů korun. Odpovědnost za to nesou zastupitelé. Právě ti pak budou muset tuto částku nakonec uhradit, jak se říká společně a nerozdílně. Byli to totiž právě oni, kdo závadný stav způsobil a právě oni se budou muset zodpovídat. Pan starosta svým zastupitelům něco takového jistě neřekne, my jsme ale zjistili, že většina zastupitelů má v obci svůj vlastní dům nebo jinou nemovitost, takže svůj podíl na náhradě škody budou mít z čeho uhradit. Nezbývá než doufat, že vědí, co dělají.

MEDVĚD z.s.

Příloha:
- zahájení správního řízení vedené pod sp. zn. ZN/ŽP/447/24 ze dne 12.3.2024

Zahájení správního řízení ze dne 12.3.2024

O MACHINACE PŘI STAVBĚ KANALIZACE V PŘEDSLAVI SE ZAJÍMÁ TELEVIZE

25.1.2024

Zástupci našeho spolku poskytli 25. ledna 2024 rozhovor České televizi, která se zajímá o nelegální skládku v obci Měcholupy, která vznikla při provádění kanalizace v Předslavi. 

Televizi jsme poskytli veškeré informace i listiny prokazující černou skládku a nezákonně zkolaudovanou kanalizaci plnou vad a nedodělků.

Reportáž ČT si ovšem objednala obec Předslav, takže jen doufáme, že její obsah bude pravdivý a vyvážený….

MEDVĚD z.s.O-machinace-pri-stavbe-kanalizaci-v-predslavi-se-zajima-televize-2

O-machinace-pri-stavbe-kanalizaci-v-predslavi-se-zajima-televize

zfalšovaná evidence odpadu

6.11.2023

Jak už z našich stránek víte, stavební odpad (výkopek) ze stavby Předslav - čištění odpadních vod a odkanalizování byl, původně údajně jen dočasně, deponován na obecním pozemku parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi; podle starosty Kreuzera se mělo jednat o tzv. mezideponii.

Už to samo o sobě bylo v rozporu s právními předpisy, podstatnější ovšem je, že stavba byla dokončena, dokonce zkolaudována, ale odpad na pozemku v Měcholupech zůstal a je tam dodnes. Nejde přitom o nějakou „hromádku“, ale o minimálně 10 000 tun (!) navršených na původní, staré skládce komunálního odpadu.

Starosta Kreuzer nejdříve opakovaně tvrdil, že veškerý odpad byl z pozemku odstraněn a dokládal to bilancí odpadu (která měla dokládat množství odpadu ze stavby) a vážními lístky (které zase měly dokládat odvoz tohoto odpadu). Náš spolek ovšem hned upozornil, že celá tato evidence je dodatečně vytvořená, jinými slovy zfalšovaná.

Zaprvé nikdo rozumný neuvěří tomu, že by se na stavbě každý den vyprodukovalo naprosto stejné množství odpadu, jak je uvedeno v bilanci odpadu - např. od 12.7. do 30.7.2021 mělo být produkováno právě přesně 50 tun odpadu denně (!) To je samozřejmě technicky nemožné. Odpad vznikal při stavbě kanalizace, hloubení výkopů, které se nacházejí v různé hloubce, charakter těženého materiálu je odlišný, stejně tak je odlišná i jeho objemová hmotnost atd.

Tenhle starostův podvod s bilancí odpadu je doložen i další skutečností. Fakticky byl totiž odpad produkován už od počátku stavby, tedy od ledna roku 2021. Již od té doby došlo k bourání živičných (asfaltových krytů) a následnému provádění výkopů, tedy těžbě zeminy. Veškerý odpad přitom musí být evidován už v okamžiku jeho vzniku, tedy jakmile je vytěžen a následně odvážen na mezideponii. Ve stavebních denících je také jasně uvedeno, že výkopy byly prováděny už od ledna 2021 a již tehdy nutně vznikal i odpad - např. v zápisu ve stavebním deníku č. 1 ze dne 26.1.2021 stojí: „Bylo zjištěno, že těžený materiál je tvořen písčitým jílem šedé barvy, konzistence měkká. Tento materiál není vhodný do zpětného zásypu. Doporučuji nahradit vhodnějším materiálem.“ Evidence odpadu však byla přesto doložena až od 1.7.2021.

Co se dělo s odpadem za ten první půl rok, je malá záhada. Vlastně není. Víme, kde ten odpad leží - v Měcholupech, jen není nikde evidován. Jasné je to, že celá starostova „evidence odpadu“ je k smíchu, a že byla „dodělána“ následně, naprosto diletantsky a samozřejmě vůbec neodpovídá skutečnosti.

Otázkou je, jak dlouho tyhle čachry budou starostovi tolerovat příslušné orgány. Trestní oznámení už bylo podáno a policie věc šetří. Téma odpadu spadá do agendy Odboru životního prostředí MÚ Klatovy, který (jen pod tíhou důkazů z místního šetření dne 11.9.2023) vydal obci výzvu k odstranění odpadu z pozemku parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi se lhůtou do 31.3.2024. Sám OŽP tak konečně uznal, že je na tomto pozemku odpad, který tam, nemá co dělat. Tehdejší vedoucí odboru Mgr. Renata Chvojková se k „větší akci“ pohnout nedala a raději ze své funkce odstoupila i s kolegyní z agendy odpadů.

Starosta obce Předslav a někteří zastupitelé, zejména ti, kdo tak usilovně bojují o zákaz pořizovat záznamy z jednání předslavského zastupitelstva, by si měli uvědomit, že jim jejich chování nebude procházet navždycky. Nezákonná skládka odpadu a falešná evidence je jeden pohled na věc, ale nezákonná kolaudace, na základě některé bylo obci vyplaceno cca 60 miliónů Kč dotací, je už „jiné kafe“...

Tady někomu skutečně půjde o „pruhovaný dres“...

MEDVĚD z.s.

Přílohy:

-       stavební deníky č. 1 až č. 4 (od 26.1.2021 do 31.5.2021) s vyznačením, kdy byl odpad produkován

-       zfalšovaná evidence odpadu doložená starostou obce Předslav a jeho průvodní dopis

-       výzva k odstranění odpadu z pozemku, č.j. ŽP/8028/23/Šh ze dne 15.9.2023

Stavební deníky č.1 až č.4 od 26.1.2021 do 31.5.2021

Zfalšovaná evidence odpadu a průvodní dopis 

Výzva k odstranění odpadu 

Místní šetření na černé skládce v Měcholupech

11.9.2023

Takže v pondělí 11.9.2023 se za hojné účasti konalo jednání přímo na skládce v Měcholupech, kde se zúčastnění měli přesvědčit o tom, co všichni předem věděli a co zjistí každý, kdo kolem jenom projede či projde.

Jeden by čekal, že se tam účastníci projdou a rozejdou se za 10 minut ve shodě o tom, co viděli.


Jenže chyba lávky.

Zástupci spolku MEDVĚD z.s., přizvaný soudní znalec nebo klatovský místostarosta či Ing. Hřebík na místě jasně viděli starou i novou skládku, ve vykopaných sondách jim byly zřejmé i jednotlivé vrstvy uloženého odpadu.

Vedoucí OŽP Klatovy Mgr. Renatu Chvojkovou však postihla akutní slepota, a skládku, na které právě stála, chudák nespatřila. Vedoucí OVÚP Ing. Boublík na to šel takticky a mlčel celou dobu jako hrob. O tom, co na místě viděl, tak nejsou žádné zprávy. Později se ale zvěčnil šalamounským vyjádřením, že skládka, po které se přes hodinu procházel, tam není, neboť mu starosta Předslavi Bc. Kreuzer přece řekl, že ji odvezli. Ani ho přitom nevyděsil nevyhnutelný závěr, že při procházce po (neexistujícím) navezeném materiálu v mocnosti až 2 metry, tedy přes hodinu levitoval jako budhistický mnich.

No, s tak mazanými úředníky prostě bojovat nejde. O vedoucí OŽP Mgr. Chvojkovou tento týden přijdeme, protože ze své funkce odchází. Trneme v obavách, jak životní prostředí na klatovsku takovou ztrátu přežije. Vedoucí OVÚP Ing. Boublík zůstává, ale tady se zase obáváme, že když se jednou rozhodl nevidět a nevědět, těžko ho někdo přesvědčí, i kdyby ho nechal na (neuvěřitelně zapáchající) skládce týden stanovat.

Nezbývá nám, než v naší snaze pokračovat. Na své straně máme i tisk, níže naleznete odkazy na dvě periodika, která o skládce a o místním šetření na ní informovala. My budeme pořizovat další zprávy o svých zjištěních, snahách a krocích.

Lidská hloupost, nevšímavost a zatvrzelost není neporazitelná...

Pozvánka na ústní jednání dne 11.9.2023

https://sdeleni.idnes.cz/plzen/skladka-v-mecholupech-u-klatov-budi-emoce.A230919_133101_plzen-sdeleni_zuje

https://plzensky.denik.cz/z-regionu/predslav-cerna-skladka-odpad-stavba-cistirna-vod.html


Foto-clanek-web


MEDVĚD z.s.

Aktuální fotografie ze zemních sond na černé skládce v Měcholupech

11.9.2023  6  5  7  8 10 9  11 12 13 14 

MEDVĚD z.s.

Další připravovaný podvod aneb chabý pokus o kamufláž černé skládky

28.7.2023

Černé skládky nejsou bohužel ničím výjimečným. Velmi často se různí filutové snaží ušetřit miliony korun tím, že místo legálního uložení odpadu na skládku odpad odvezou na nějaký pozemek. Výjimečný postup v tomto případě je postup zdejšího klatovského úřadu. Na jiných místech jsou ukládány statisícové pokuty za nelegální uložení odpadu (byť se jedná o čistou zeminu) a je nařizováno odstranění odpadu, avšak odbory klatovského městského úřadu dělají pravý opak. Dělají, že tuny odpadu nevidí, že vlastně žádný odpad neexistuje. Jednají tak, aby pomohli zakamuflovat tento obrovský podvod. A v této pomoci překračují všechny myslitelné hranice.

Když už byla situace neudržitelná a úředníci z odboru životního prostředí a odboru výstavby dostaly do ruky znalecký posudek, který konstatoval naprosto zjevnou věc, že odpad na místě skutečně je, rozhodli se zřejmě po domluvě se starostou obce Předslav tento znalecky doložený závadný stav „odstranit“. Kdo by si však myslel, že začali konečně zákonně jednat a že nařídí faktické a skutečné odstranění odpadu, tak se hluboce mýlí. Odstranění odpadu má být zřejmě pouze opět jen na papíře. Je zjevné, že se připravují na další podvod za účasti úředníků klatovského městského úřadu. Pokud se v této predikci mýlíme, budeme jen rádi.

Obec Předslav si objednala společnost Pošumavská odpadová s.r.o. (jedním z vlastníků město Klatovy). Pracovníci této firmy se na místo skládky s tisíci tun odpadu skutečně dostavili. Strávili zde závratných 42 minut a sebrali několik kousků asfaltu (viz foto). Na místě zůstal veškerý materiál v původní podobě. Tisíce tun nebezpečného odpadu dále zůstává bez povšimnutí!!!  

Nyní můžeme jen očekávat, jaký bude další postup úřadu. S ohledem na dosavadní jednání úřadů se obáváme, že se pokusí činnost Pošumavské odpadové s.r.o. prezentovat jako kompletní vyčištění a úklid pozemku. Budou mít v ruce papír o vyčištění pozemku. Faktický stav klatovské úředníky nikdy nezajímal. Úředníci nezjišťují skutečný stav, řídí se heslem: „Papír vládne světem“ a tak se spokojí s bezcenným kusem papíru, jako již v minulosti ukázali. Tvrdili totiž, že jim byla papírově doložena evidence odpadu ze stavby kanalizace a vážní lístky. A tak je pro ně vše v pořádku. Pokud tak učiní i v tomto případě a budou prezentovat činnost Pošumavské odpadové jako vyřešení nelegální skládky, bude se jednat o další protiprávní a podvodné jednání. To náš spolek důrazně odmítá a bude činit vše pro to, aby tento podvod nebyl nikdy zakryt. Pro zákonné dořešení této skládky vynaložíme veškeré možné úsilí a tento případ dotáhneme do konce.  
Objednavka-likvidace-odpadu-mecholupy  Prijemka  01  11 21   31 Foto-5  Foto-4  Foto-3  Foto-2  Foto  

 

Prohlídka zatajované skládky vedoucími odborů

12.7.2023

Jsme velice rádi, že se vedoucí OŽP Klatovy Mgr. Renata Chvojková a vedoucí OVÚP Klatovy Ing. Pavel Boublík, dostavili dne 12.7.2023 na místo černé skládky v Měcholupech. Že by se již začalo blýskat na lepší časy? :-) Viz foto z dnešního dne ve 13.10 hod.

MEDVĚD z.s.

Img_0417-doplneny

KAMUFLOVÁNÍ ČERNÉ SKLÁDKY MĚCHOLUPY / PODVOD ZA MILIÓNY

4.7.2023

Starosta obce popírá existenci 3 – 5 tisíc tun kontaminovaného výkopku ze stavby kanalizace a ČOV v Předslavi uložené na nelegální skládce v Měcholupech. Náš spolek objednal aktuálně prostřednictvím renomovaného advokáta vypracování znaleckého posudku prokazujícího kamuflování černé skládky Měcholupy. Tento znalecký posudek bude následně poskytnut všem zainteresovaným úřadům včetně orgánů činných v trestním řízení.

MEDVĚD z.s.

KAMUFLOVÁNÍ ČERNÉ SKLÁDKY MĚCHOLUPY / PODVOD ZA MILIÓNY

21.1.2023

V k.ú. Měcholupy u Předslavi proběhl ve dnech 16.1. a 17.1. 2023 pokus zamaskovat odpad, který se nadále nachází na pozemku parc. č. 67/3.

Na místě byly prováděny zemní práce kolovým traktorbagrem s logem společnosti IMOS Brno a.s. Tyto práce spočívaly v tom, že na místo přijel bagr, který nejprve vyhrabal díru a do té nahrnul viditelné (velké) asfaltové kry. Zahrnul současně i dříve vykopané sondy, ze kterých bylo zřejmé, že se na předmětném pozemku nadále nachází navezený výkopek ze stavby kanalizace a ČOV Předslav, obsahující asfaltové kry - do hloubky 1,5 metru a v ploše zhruba poloviny rozlohy pozemku parc.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi, o celkové výměře cca 10.016 m2.

Na pozemek bylo v průběhu výstavby kanalizace a ČOV Předslav postupně navezeno cca 5.000 tun stavebního odpadu promíchaného s velkým množstvím asfaltu v různých frakcích. Tímto návozem byla současně zakryta původní černá skládka na tomto pozemku. Povrch pozemku původně nebyl plochý, ale směrem k západní straně se postupně svažoval. Popsaným návozem (a nepovolenými terénními úpravami) se změnil do plochého, vodorovného tvaru takřka v celé své ploše. Zůstala patrná jen vystupující hrana na konci návozu v západní části pozemku. 

Nyní se tedy prováděcí firma IMOS Brno a.s. za dozoru stavbyvedoucího Karla Crhy pokusila bagrem srovnat a zneviditelnit hranu vzniklou návozem tím, že celý pozemek srovnala do roviny a příkrý svah vzniklý návozem zaoblila, aby budil dojem původního přírodního terénu.  

Co je však podstatnější, že všechny tyto terénní úpravy byly prováděny stavebním odpadem obsahujícím hlínu, kamení, ale i nebezpečný asfalt. Bagrista nejdříve 16.1.2023 celý den a 17.1.2023 dopoledne, dokud nevěděl, že je pozorován a focen, vyhloubil na několika místech pozemku díry, do kterých se jal schovávat asfaltové kry, které během rovnání terénu bagr zachytil a vyvalil.

Jakmile bagrista zjistil, že je jeho počínání sledováno a dokumentováno, přestal asfaltové kry a velké kameny zakopávat, a začal je dávat na zvláštní hromadu, odkud je pak odpoledne 17.1.2023 naložil na 3 nákladní vozidla, opět s logem společnosti IMOS Brno a.s.

Zásadní problém je v tom, že takto byl odvezen jen zlomek původního množství asfaltových ker. Odvezla je pouhá tři vozidla o nosnosti 18 tun, takže na pozemku zůstalo stále ještě 3.000 tun nebezpečného odpadu plného asfaltových ker a komunálního odpadu pod nimi…!!!

Kamufláž s nebezpečným odpadem v Měcholupech se tedy rozhodně nepovedla. Sloužit přitom měla hlavně k oklamání Odboru životního prostředí MÚ Klatovy, který má vbrzku kolaudovat stavbu kanalizace a ČOV v Předslavi a jako podmínku si dal zákonné naložení se stavebním odpadem.

Tak k tomu tedy rozhodně nedošlo.

Pokud se jmenovaný úřad podívá na fotografie, výsledek akreditovaných rozborů, obsah notářského zápisu JUDr. Ireny Chocové, které jsou přílohou tohoto článku, anebo pokud si sám provede sondy a rozbor uloženého materiálu, pak nikdy nemůže dojít k závěru, že s odpadem v Měcholupech bylo naloženo zákonně, a že tedy stavbu kanalizace a ČOV v Předslavi snad lze zkolaudovat.  

Po odjezdu techniky společnosti IMOS Brno a.s., která pozemek upravila do finální podoby, byly na západním a severním kraji pozemku provedeny dvě zkušební sondy. Z obou je patrné, že hloubka (výška) návozu odpadu ze stavby kanalizace a ČOV v Předslavi je cca 2 m v místě vyhloubených sond. Úplně stejně jako u předchozích sond a zcela stejně jako v notářském záznamu JUDr. Ireny Chocové (viz články v této sekci ze dne 29.6.2022 a z 10.10.2022 a v sekci „trestná činnost“ ze dne 20.10.2022) je z nyní vyhloubených sond patrné velké množství kontaminace zeminy a kamení asfaltem ve formě drobných sypkých kousků, ale i nepřehlédnutelných asfaltových ker. Vše prokazují fotografie z 21.1.2022 v příloze za tímto článkem.

Tady běží již o konání a klamání úřadů na hranici trestné činnosti. Nezákonnost počínání zhotovitele stavby i představitelů obce Předslav je už natolik zřejmá a zdokumentovaná, že odpovědné orgány už opravdu musí zakročit. Nečinnost odpovědných úřadů za tohoto stavu by byla chybná nejen z hlediska správních předpisů, ale představovala by už zásadní porušení zákona i z hlediska deliktního.

MEDVĚD z.s.

Kamufláž černé skládky Měcholupy

Kamuflování černé skládky Měcholupy 

Kamuflování dvoumetrového násypu do přirozeného tvaru 

Sonda nelegální skládky Měcholupy 21.1.2023 

Třídění asfaltu po zpozorování že je bagrista focen

Zahrabávání nebezpečného odpadu černá skládka Měcholupy 

Notářský zápis ze dne 9.11.2021

Protokol o odběru č. 2782,2783-21

Protokol o zkoušce č.2782-21

Pr21b7192

Protokol o zkoušce č. 1061802021

Protokol o odběru odpadu č. 106180, 106181, 106182

Protokol o zkoušce č. 106181-2021

NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

5.12.2022

Všechno to vlastně začalo tím, že někdy ve druhé polovině roku 2021 se starosta obce Předslav Bc. Miloslav Kreuzer svěřil členovi našeho spolku s tím, jak se při stavební akcí ČOV Předslav nezákonně nakládá a také dále má nakládat s výkopovým stavebním odpadem. To nakonec přiznal i veřejně na společné schůzce zastupitelů obce a našich členů dne 15.3.2022 v sále makovské hospody. 

Na dodavatele této stavební akce se konalo výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, v němž naneštěstí pro obec zvítězila firma IMOS Brno, a.s., která nabídla nejnižší cenu. Starosta už tehdy věděl, že to bude problém, protože zvítězila firma z druhého konce republiky, a hned od počátku bylo jasné, že nesmyslně nízkou nabídkovou cenu bude muset „dohnat“ jinak.  Starosta popsal jak zhotovitel zakázku jednak „přeprodal“ subdodavatelům, kteří byli nejlevnější bez ohledu na kvalitu díla, a že už také avizoval, že na obci bude požadovat uhradit tzv. „vícepráce“. 

Starosta se však také pochlubil, jak to hodlá vyřešit z pohledu obce. Pokud jde o kvalitu díla, s tím podle něj nelze nic dělat, protože hlavní je termín dokončení kvůli dotacím, takže bude zavírat oči nad tím, jak kvalitně bude stavba provedena, a bude to řešit až následně přes reklamace a pozastávky. Pokud však jde o ty vícepráce, to je podle starosty větší problém, protože „vícepráce“ nelze z dotace poskytnuté obci hradit.

Starosta podrobně vysvětlil, jak i tohle dobře vymyslel, což ostatně vyplývá i z audiozáznamu a ze zápisu 18. Zastupitelstva obce Předslav konaného dne 9.12.2021, viz přílohy. Významnou část v rozpočtu stavební akce totiž tvoří náklady na přepravu a uložení výkopového materiálu cca 10.000 tun. Starosta vymyslel, že tento materiál se tedy nebude nikam daleko vozit a nebude se také platit za jeho zákonné uložení na oficiální skládku, na což byly v rozpočtu prostředky v objemu  495,- Kč za 1 tunu. Tím se ušetří peníze (vzniknou „méněpráce“), které se pak započtou na hodnotu „víceprací“.

Jenomže nevyhnutelným důsledkem tohoto „řešení“ je, že výkopky obsahující nebezpečné látky se musejí zahrnout do země, což se také nakonec stalo a došlo k tomu nejen na obecních pozemcích, ale i pozemcích soukromníků, kteří to dodnes ani nevědí, protože své pozemky pronajali společnosti Měcholupská zemědělská a.s. pro zemědělskou výrobu, ale ta je podnajala dále stavební firmě (IMOS Brno a.s.) na uložení odpadu.

Starosta se našemu spolku i občanům nezakrytě pochlubil i tím, že tento evidentně nezákonný postup má předem dohodnut se svým „kontaktem“ na odboru životního prostředí MÚ Klatovy a podle toho, jak následný postup OŽP MÚ Klatovy vypadal, to skutečně předem dohodnuto měl. Odbor, který má dohlížet na ochranu životního prostředí, fungoval a vystupoval spíše jako „advokát“ starosty Předslavi a přes četná upozornění se nenechal nezákonným postupem obce i dodavatele stavby nijak vzrušit a veškerá naše podání mu obratem přeposílal.

Stavba ČOV i kanalizace v Předslavi pak probíhala skutečně tak „kvalitně“, jak to starosta předpověděl. Fakticky stavbu nakonec prováděli Romové ze Slovenska, kteří (vyjma jedné staré Tatry) neměli žádnou vlastní techniku a to nejpotřebnější si opatřili z půjčovny. Zásadní však je, že neměli naprosto žádné zkušenosti se stavbou tohoto rozsahu, potřebné odborné znalosti a ani povinná oprávnění a kvalifikační předpoklady. Podle toho dílo dnes také vypadá. O jeho vadách, nefunkčnosti i významně snížené životnosti se dočtete zde: https://www.obecpredslav.cz/trestna-cinnost.  

Podstatná je otázka původce odpadu z výkopů a způsob jeho vzniku. Původce odpadu, tedy ten, kdo jej vytvořil (vykopal), v našem případě prováděcí firma (obec v SOD na ni chytře přenesla tuto odpovědnost), byl tak hloupý, že původně „čistou“ zeminu a kamení promíchal s obrovským množstvím asfaltu následujícími způsoby:

1) Nejprve obsluha silniční frézy, která měla za úkol odstranit původní asfaltový kryt (mnohdy z asfaltu 3. a 4.tř. dle hodnot  PAU), vyfrézovaný a na jemné kousíčky rozdrcený asfalt jednoduše házela za sebe na vozovku namísto toho, aby jej sypala do vozidla, které by jej odvezlo na příslušnou skládku. Tím došlo následně k promíchání s vybagrovaným materiálem z výkopu.

2) Bagrista při hloubení výkopu pro kanalizační potrubí potom smíchal vyfrézovanou asfaltovou drť s výkopkem. Přitom navíc neodděloval od sebe výkopek na čistý a kontaminovaný. Podle aktuálních předpisů totiž lze kontaminovaný materiál vracet zpět do zásypu výkopu, takže v praxi se to (zcela legálně!) dělá tak, že to čisté se vozí na skládku asi za 200 Kč/t a to plné asfaltu a jiných závadných příměsí se obratem použije zpět do zásypu. To platí i o materiálu znečištěném při výstavbě starých sítí – plynu, vodě, elektrice atd. Bagrista prostě měl to špinavé dávat na jednu stranu výkopu a po uložení potrubí zpět a to čisté dávat na nákladní auto, které (čistý) materiál mělo vozit na jedinou oficiálně povolenou mezideponii (Předslav u Husárny) na pozemky ve vlastnictví obce explicitně uvedené ve stavebním povolení.

3) Prováděcí stavební firma poté vše dokonale promíchala odvozem, rozhrnutím a následným naložením a převážením z nelegální skládky v Měcholupech na nelegální skládku v Předslavi – viz článek z 10.10.2022 v této sekci "černé skládky" a fotky + videa pod tímto článkem.

4) Tzv. „korunu“ všemu nasadila stavební firma, která na skládku v Předslavi přistavila moderní a velmi výkonný drtič, kterým několik dnů drtila najemno asfaltové kry smíchané s kamením, takže výsledkem je na jemné kousky nadrcený asfalt promíchaný s ostatním materiálem – viz foto drtiče RM90GO a odpověď OŽP.

Takový odpad se dosud nachází na pozemcích v k.ú. Předslav i k.ú. Měcholupy a dodavatel se ve spolupráci s obcí snaží vzbudit dojem, že je nějak zákonně dekontaminován. To je ovšem příprava na podvod, protože dodavatel evidentně skutečně nehodlá za zákonné naložení s nebezpečným odpadem utratit ani korunu navíc. Z odborných rozborů, které náš spolek nechal opakovaně zpracovat, jasně plyne, že odpad obsahuje původní asfaltový kryt třídy 3. i 4. dle hodnot  PAU - polyaromatických uhlovodíků dle kritérií ve vyhlášce č. 130/2019 Sb. Opakovaně jsme na to obec i OŽP MÚ Klatovy upozorňovali a žádali, aby bylo zajištěno, že takový odpad bude zlikvidován zákonným způsobem. 

Pracovnici OŽP MÚ Klatovy Ing. Krýslové bylo ze strany pana starosty tvrzeno, že asfalt je pouze ve formě asfaltových ker, a tudíž že jej lze oddělit mechanickým vytříděním. To je ovšem lež. Pokud byla nejdříve použita silniční fréza a poté ještě drtič, žádné větší kry asfaltu už existovat nemohly.  Divadelní představení, které již cca 3 týdny subdodavatelská  firma VHS Teplice provádí, když simuluje jakési „mechanické vytřídění“ výkopku pásovým bagrem, kolovým traktorbargrem, čelním nakladačem a především jeho kátrování na tři frakce, svědčí buď o naprosté hlouposti stavební firmy (tomu ale nikdo neuvěří), nebo o korupčním jednání někde na trase IMOS Brno – VHS Teplice – TDI Koura – starosta Kreuzer – OŽP Klatovy. Který článek tohoto řetězce je ten zkorumpovaný, se našemu spolku zatím zjistit nepodařilo, protože vše zatím probíhá. Nade vší pochybnost se to ale ukáže nejpozději na konci stavby – podle toho, kde těch 10.000 tun nebezpečného odpadu nakonec skončí. 

Jsme proto velice zvědavi, jak se už nyní k celé situaci postaví všichni kompetentní:

- OŽP
- ČIŽP
- PČR
- Státní zastupitelství
- zastupitelé Předslavi
- poskytovatelé dotací

Náš spolek se tomuto pokusu o poškození životního prostředí a zároveň o dotační podvod snaží všemi dostupnými a legálními prostředky bránit. Dodavatel stavby si je dobře vědom, že mu jde o velké peníze. Pokud by byl výkopek nekontaminovaný, pak jej lze uložit na nejbližší skládce s náklady 200Kč/t. Pokud ovšem materiál asfaltem kontaminovaný je, pak likvidace takového odpadu bude dodavatele stát desetinásobek, tj. něco kolem 2 tisíc Kč/t podle míry zjištěné kontaminace. Dodavatel má ve svém rozpočtu kalkulovány náklady na likvidaci výkopového materiálu v úrovni 495,- Kč/t, což při násobku 10.000 tun celkového odpadu znamená: buď výdělek cca 3 mil Kč pokud by byl materiál nezávadný, anebo prodělek až 15 mil Kč, pokud je takový, jaký skutečně je.

Celou nezákonnou činnost skupiny osob bude náš spolek monitorovat tak, jako dosud. Rozhodně jej neodradí ani četné verbální útoky či opakované pokusy (zatím byly dva, oba neúspěšné a oba v řešení PČR) o fyzické napadení našich členů, kteří v klidu a míru z bezpečné vzdálenosti pořizovali fotografie a videa zachycující na těchto stánkách zveřejněnou nelegální činnost – 27.4.2022 způsobu a kvality hutnění, a 29.11.2022 „práci“ pásového bagru provádějícího „dekontaminaci“ výkopku od asfaltových částí.

U každého z útoků šlo pracovníkům stavební firmy o mnohamiliónové průšvihy. V případě prvního útoku spojeného se monitorováním špatně prováděného hutnění mají obrovský problém s nadměrnou ovalitou potrubí, to je opravitelné pouze kompletním předěláním už hotových částí kanalizace.. 

Z tohoto pohledu se ani není čemu divit, že vedoucí pracovník dodavatele dne 27.4.2022 svým podřízeným zaměstnancům nařídil, jak naložit se členy našeho spolku, když prohlásil: „sundejte si vesty, ať nejste za firmu, dostanete každý 1.000 Kč, když je zbijete…“  Od takového útoku pracovníky dodavatele tehdy odradil jen hlasitý odposlech telefonátu advokáta JUDr. Čapka, který ihned volal na tísňovou linku PČR.

Další útok se stejným motivem pak následoval dne 29.11.2022, když zástupci našeho spolku prováděli pomocí kamery na dronu monitorování toho, jak řidič pásového bagru v Předslavi opět prováděl „třídění“ asfaltových částí výkopku tím, že je naprosto nesmyslně a hlavně bezúčelně rozhrnoval po okolí a po spatření dronu vyběhl z bagru, cestou popadl železnou tyč nebo klíč a hrnul se na zástupce spolku s jasnou výhrůžkou fyzického napadení.


MEDVĚD z.s.

Přílohy:

- video pásového bagru z 29.11.22 provádějícího „dekontaminaci“ asfaltu lžící o objemu cca 0,5 m3 
- foto drtičky RM90GO provádějící předrcení a smíchání asfaltových ker a kamení
- akreditované rozbory včetně protokolu o akreditovaném odběru
- audionahrávka ZO z 9.12.2021
- zápis ze ZO z 9.12.2021
- zápis stavebního deníku ČOV Předslav ze dne 16.12.2021

Foto drtičky rm90go provádějící předrcení a smíchání asfaltových ker a kamení

Odpověď OŽP na upozornění na způsob nakládání s asfaltovým odpadem na pozemcích v k.ú. Předslav

Pr22b2193_0_coa_guideline_cai_cs-cz

Pr22b2193_samplprot_1144_mar_2022

Pr22b2194_0_coa_guideline_cai_cs-cz

Pr22b2194_0_coa_guideline_cai_cs-cz-1

Pr22b2194_samplprot_1145_mar_2022

Pr22b2195_samplprot_1146_mar_2022

Zápis ze ZO z 9.12.2021 

Zapis-stavebniho-deniku-cov-predslav-ze-dne-16-12-2021

Audionahrávka ZO z 9.12.2021

Nezákonné nakládání s odpadem - skládka Měcholupy

10.10.2022

Pod taktovkou starosty obce Předslav Bc. Miloslava Kreuzera a stavbyvedoucího Crhy byl přemístěn odpad z jedné nelegální skládky v Měcholupech na jinou, rovněž nelegální skládku do Předslavi. Tímto způsobem však samozřejmě nebyla vyřešena otázka nebezpečných částí odpadu, zejména asfaltových úlomků, které se dělníci hodiny před kolaudací sice pokusili vysbírat na povrchu, ale v celém zbytku materiálu nebezpečné části pochopitelně zůstaly.

MEDVĚD z.s.

OPAKOVANÝ PODNĚT K NELEGÁLNÍMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZE STAVBY PŘEDSLAV

1.9.2022

 Viz přílohy:

Opakovaný podnět k nelegálnímu nakládání s odpadem ze stavby Předslav

Notářský zápis ze dne 20.7.2022

Nezákonné nakládání s odpadem - skládka Předslav

29.6.2022

Dle stavebního povolení: S veškerými odpady, které vzniknout v průběhu stavebních prací, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Skutečný stav: Stavební odpad ze stavby je mimo jiné ukládán na pozemky 272/1, 272/3, 272/5, 272/8 a 272/10 v k.ú. Předslav. Pozemky parc. č. 272/1, 272/8 a 272/10 jsou vedeny jako trvalý travní porost, způsob, ochrany nemovitosti zemědělský půdní fond. Ukládaný odpad obsahuje nadlimitní množství nebezpečných látek.


Důkaz:

- fotodokumentace
- akreditovaný rozbor uloženého materiálu-odpadu

Celkovy-pohled Provadeni-terennich-uprav-s-odpadem-na-dotcenych    Akreditovany-rozbor-odpadu-ulozeneho-v-predslavi-na-pozemcich-chranenych-jako-zemedelsky-pudni-fond

Akreditované rozbory

Akreditovaný rozbor Předslav

Akreditovaný rozbor Předslav 2

Akreditovaný rozbor Předslav 3


MEDVĚD z.s.

Nezákonné nakládání s odpadem - skládka Měcholupy

29.6.2022

Dle stavebního povolení: S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Skutečný stav: Stavební odpad, který obsahuje nebezpečné látky (nadlimitní množství arsenu, PAU) je ukládán také na pozemek parc. č. 67/2 v k.ú. Měcholupy. Jedná se o pozemek v přímém sousedství lesa a bylo sem navezeno několik (cca 10) tisíc tun stavebního odpadu obsahujícího též četné asfaltové kry. 

Důkaz:
- fotodokumentace
- rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/18284/21 ze dne 24.11.2022
- akreditované rozbory materiálu
- notářský zápis o osvědčení stavu notářkou JUDr. Chocovou (viz dále)

 

Celkovy-pohled-na-skladku-a-les Detaily-asfaltu-ulozenych-v-lese   Detaily-asfaltu-ulozenych-v-lese-na-vyzvu-dolozime-mnoho-dalsich-fotek-vcetne-osvedcujiciho-notarskeho-zapisu   Vynatek-z-rozhodnuti-krajskeho-uradu Akreditovany-rozbor-odpadu-navozeneho-do-mecholup

Notářský zápis ze dne 9.11.2022

 

Akreditované rozbory

Akreditovaný rozbor Měcholupy

Akreditovaný rozbor Měcholupy 2

Akreditovaný rozbor Měcholupy 3


MEDVĚD z.s.

Nezákonné nakládání s odpadem - skládka Makov u Předslavi

29.6.2022

Dle stavebního povolení: S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Skutečný stav:

a) Stavební odpad byl navezen na soukromý pozemek občana Strnada parc.č. 13/31 v k.ú. Makov u Předslavi. Pro to pan Strnad, který vůbec není oprávněn přebírat odpady dovolil, je malá záhada. Za toto jednání byly společnosti JARISTAV s.r.o. i panu Strnadovi uloženy pokuty, navezený materiál obsahoval i nebezpečné látky. 

b) Stavební odpad byl dále navezen i na obecní pozemek parc.č. 13/3 v k.ú. Makov (majitel obec Předslav), která rovněž nebyla oprávněna odpad převzít, natož jej uložit na obecní pozemek, který má opatrovat a chránit. I tento materiál obsahoval nebezpečné látky.
Protože na oznámení o tomto protiprávním jednání OŽP Klatovy reagoval jen nesmyslným sdělením, že stavba zatím není dokončena, je nyní věc řešena u Krajského úřadu v Plzni.

Důkaz:
- rozhodnutí o uložení pokuty společnosti JARISTAV s.r.o. za nelegální nakládání s odpadem
- fotodokumentace
- akreditované rozbory

Rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-s-dolozkou-pravni-moci Odpad-ze-stavby-kanalizace-v-makove   Akreditovany-rozbor-materialu-v-makove  

Akreditovaný rozbor

Akreditovaný rozbor Makov


MEDVĚD z.s.

Kontaktujte nás

.

ul. 5. května 648

Klatovy 339 01

.

spolekmedved@gmail.com

.

2gt4rf7

datová schránka

.

05370485

Spolek MEDVĚD z.s. se pro naplnění svého záměru odhalovat a zveřejňovat nezákonnosti při správě obce Předslav rozhodl ze svých vlastních prostředků finančně odměnit každého, kdo spolku poskytne informace či materiály svědčící o takových nezákonných postupech a jednáních.

Občané i další, neváhejte se proto našemu spolku kdykoli ozvat.

Budete- li chtít, Vaši identitu zachováme důvěrnou.

Děkujeme,

MEDVĚD z.s.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

Právní důvod zpracování:

  • naplnění účelu spolku MEDVĚD z.s. zapsaného ve veřejném rejstříku

 

Účel zpracování a oprávněný zájem:

  • ochrana veřejného zájmu, tedy nakládání s veřejnými prostředky a životním prostředím

 

Doba uchování a účel zpracování:

  • 5 let, jako doba dostatečná, zároveň přesahující volební období zastupitelstev ÚSC

mapa