NOVĚ ZJIŠTĚNÉ NEZÁKONNOSTI KOLAUDACE KANALIZACE V PŘEDSLAVI

22.1.2024

Pravidelně informujeme o závadách a nedostatcích kanalizace. Kvůli mimořádnému šlendriánu se jedná o nikdy nekončící seriál. Máme k dispozici kompletní soudní spis Krajského soudu v Plzni, u kterého je vedeno řízení o zrušení nezákonného kolaudačního rozhodnutí. Tam jsou veškeré materiály a podklady. Nutno říct, že se jedná o výživné čtení.

Aktuálně jsme zjistili, že ve spise chybí stanovisko vlastníka distribuční soustavy elektrické energie a stanovisko elektronických komunikací (telefonní kabely). To je přitom nezbytné doložit pro kolaudaci. V případě stavby kanalizace došlo na mnoha místech k zásahu/kolizi s distribuční sítí elektrické energie. Je zákonnou povinností stavebníka, vyžádat si stanovisko distributora k dílu, respektive k provedeným zásahům do sítě. Stanovisko distributora však chybí. To je ovšem jedno z dalších pochybení, pro které nemělo být kolaudační rozhodnutí vydáno.

Chybí toho ale více. Z našich fotografií plyne, že v úseku od šachty ŠB4 až ŠB1- 6 byl použit k zásypu kanalizace zcela nevhodný materiál. Dle projektové dokumentace měl být použit písek, ale došlo k „úsporným“ opatřením a tak byl použit o poznání levnější materiál – tzv. šmanda, což je odpadový materiál při těžbě a drcení kameniva. To celé vyplývá ze stavebního deníku (viz sekce dokumenty - https://www.obecpredslav.cz/dokumenty) a především z vážných lístků na obsypový písek od společnosti LB MINERALS, s.r.o. (viz příloha za tímto článkem). Věc je zcela jednoduchá, na začátku stavby se na obsyp kanalizačního potrubí používala jen „šmanda“ a první vážní lístky, kdy byl na stavbu dovezen písek, jsou až od 29. 3. 2022. Přitom podle stavebních deníků (stavební deník č. 4) je zřejmé, že stavba úseku od šachty ŠB4 až ŠB1- 6 (respektive obsyp potrubí) probíhala již od 9. 7. 2021 tedy 8 měsíců před tím, než byl na stavbu přivezen první obsypový písek z LB MINERALS. V kompletním spise (listinám doloženým ke kolaudaci) založeném u Krajského soudu v Plzni není doloženo ani hutnění tohoto úseku. Ve spise není ani žádná fotografie z průběhu provádění stavby právě v tomto dotčeném úseku. Jsou zde pouze fotky přípojek, nikoliv však hlavního řadu. Podle našeho názoru tímto prováděcí firma ošidila obec, jejichž stavební dozor nejspíš tzv. kopal za druhou stranu. Jedná se o stejný případ jako v případě nepodbetonovaných šachet či uložení odpadu na nelegální skládce v Měcholupech.

Šetřilo se zkrátka na nesprávných místech. To v důsledku nepřinese úspory, ale naopak zvýšené náklady. Zastupitelé v čele se starostou vše kryjí a my doufáme, že úřady (především Krajský soud v Plzni, který bude zákonnost kolaudace přezkoumávat) již brzy zakročí.


MEDVĚD z.s.

Příloha:

- část projektové dokumentace - situace s ošizeným úsekem

C2 6 koordinační situace díl 6

Vážní lístky

Šlendrián, který nezná hranice

6.10.2023

O vážných závadách nové kanalizace v Předslavi jsme již nesčetněkrát informovali. Považujeme totiž za svou povinnost upozorňovat na podvody a nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Kvůli způsobu provádění tohoto díla lze s jistotou předpokládat, že máme na další roky o práci vystaráno. Závady na kanalizaci totiž neberou konce.

My jsme to přitom zveřejňovali už v době její výstavby, kdy s tím šlo ještě něco dělat, ale marně. Nikdo nás nebral vážně, vedení obce nás mělo za kverulanty a pan starosta zachovával anglický klid, i když musel vidět jak zoufalá je úroveň dodavatelské firmy, jejích „odborných“ zaměstnanců a tím i její práce. Přitom za takovou práci neplatil svými penězi, ale z prostředků obce, tedy všech jejích občanů. Ochotně dodavatelské firmě zaplatil i za neprovedenou práci nebo za nápravu vad, které sám dodavatel způsobil. Ve finále pak nechal zastupitelstvo schválit dokonce navýšení ceny díla…!

Takže teď další, nejaktuálnější vada. Vyšlo najevo, že kanalizační přípojka u hasičské zbrojnice nemá napojení na kanalizační řad v dostatečné hloubce, takže odpad by musel odtékat do kopce. Taková přípojka se tedy musí kompletně přebudovat, nebo se musí pořídit přečerpávací stanice (neskutečně drahá záležitost), anebo hasiči prostě ke kanalizaci připojeni nebudou…


Ono to ani nepřekvapí, když si vzpomeneme, jací „odborníci“ kanalizaci v Předslavi budovali. O jejich „mistrovství“ jsme přinášeli průběžný report a na našich stránkách si to můžete kdykoli připomenout.


Otázka je, kdo teď tuhle další potíž vyřeší a hlavně kdo ji zaplatí. Zkuste si i vy tipnout, čí peníze na to půjdou…

MEDVĚD z.s.

Img_8171 Img_8173 Img_8174 Img_8176  Img_8177 Img_8187 Img_8188 Img_8198  Img_8186  Img_8175 Img_8197

opět další oprava špatně odvedeného díla

19.9.2023

Foto-6 Foto-7 Foto-8 Foto-9


MEDVĚD z.s.

NEJEN NEKVALITA, ALE PŘÍMO ABSURDITA STAVEBNÍHO „DÍLA“ KANALIZACE A ČOV PŘEDSLAV

29.8.2023

O tom, že kanalizace v Předslavi byla odfláknutá a předražená, jsme psali již mnohokrát. Teď se nově ukazuje, že zhotovitel musel být buď sabotér, nebo duševně postižený.

Při výkopových pracích, na kterých se „vyřádily“ pracovní party různých národností i odborných úrovní, se mu podařilo poškodit takzvané „čichačky“ neboli zařízení nad plynovodem k detekci ucházejícího plynu.

Těžko si toho odborný pracovník zhotovitele mohl nevšimnout, přesto svůj počin vyřešili tak, že poškozená zařízení prostě zaasfaltovali, dílo obci předali, nechali si ho zaplatit a přeplatit (viz již také komentované navýšení ceny o více než 8 mil. Kč) a odešli…

Takže teď naopak přicházejí plynaři a na nové silnici si už vyznačují místa, kde asfaltový povrch opět rozkopou a budou poškozené „čichačky“ opravovat…

Kdo to bude platit… na to jsme zvědaví a ještě si to budeme zjišťovat. Pro přejmenování naší obce na Kocourkov, by to ale už možná stačilo…:-)


Za článek připojujeme část projektové dokumentace, které se "odborníci" z IMOS Brno a.s. nedrželi.MEDVĚD z.s.

PD-technická zpráva-kanalizace

Foto pořízeno dne 29.8.2023

Foto pořízeno dne 20.8.2021 

ZÁKAZ ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDEK A DOPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

19.7.2023

Od začátku budování stavby „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ se občané potýkají s velkým nedostatkem podzemní vody. Firma, která „odborným“ způsobem prováděla stavbu kanalizace způsobila, že občané Předslavi jsou takřka bez vody. Došlo ke ztrátě vody nejen v obecních rybnících, ale také ve studních, které občané využívali především k zalévání zahrádek a dopouštění bazénů.

Nyní přišla další bolavá rána. Starosta obce Bc. Miloslav Kreuzer místním rozhlasem vyhlásil a na obecních webových stránkách uveřejnil zákaz zalévání a dopouštění bazénů z obecního vodovodu s platností i pro obecní části Předslav, Měcholupy, Petrovičky a Makov.

Obec Předslav tedy nejprve dopustila, že občané nemají vlastní vodu a teď jim zakázala využívat i vodu z obecního vodovodu.

Jednání zastupitelů obce Předslav v otázce vody je opravdu "majstrštyk" :-)


MEDVĚD z.s.


Zakaz-zalevani-predslav

Moc dlouho to nevydrželo, odfláknutá práce se projevila brzy

21.6.2023

Dlouhodobě jsme upozorňovali na nekvalitně provedenou kanalizaci. To bylo také prokázáno kamerovými zkouškami. Co se dalo levně opravit, bylo „zaflastrováno“, co se nedalo opravit, bylo zatajeno a kamerové zkoušky účelově upraveny. Před kolaudací došlo k „flastrování“ na mnoha místech, to proto, aby mohlo být úřadem schváleno používání kanalizace. Tento postup je u nové kanalizace zcela nesmyslný. Tento postup se používá u oprav starých kanalizací a oprava má živostnost maximálně 5 let. Upozorňovali jsme na skutečnost, že opravy mají omezenou životnost. Navíc je dílo poškozené na více místech, tedy ne jen na těch, kde byly opravy provedeny.

Nyní, tři měsíce po kolaudaci, probíhají první opravy tohoto nového díla. A to je jen začátek, takto to bude pořád. V prvních letech budou opravy SNAD hrazeny zhotovitelem v rámci záruční doby, ovšem po uplynutí záruky budou veškeré opravy hrazeny obcí Předslav, tedy daňovými poplatníky.

Obci Předslav vůbec nevadilo, že přebírá vadné dílo! Místo toho, aby zhotovitele kontrolovala a chtěla kanalizaci provést kvalitně, tak vady omlouvala a hledala způsoby, jak zhotoviteli jít na ruku. Představitelé obce byli opakovaně upozorňováni na vady díla, ale bylo to marné. Přeci jen tyto později prováděné opravy nepůjdou z kapes pana starosty a zastupitelů, ale z peněz občanů a jak se říká: "Z cizího krev neteče."

MEDVĚD z.s.

Flastrovani-7  Flastrovani-2 Flastrovani-3 Flastrovani-4 Flastrovani-5 Flastrovani-6 Flastrovani

Odborná nezpůsobilost stavebního dozoru Ing. Koury

21.3.2023

Stavební dozor celé stavby Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod prováděla společnost Adestik s.r.o., IČ 25247069, konkrétně její jednatel pan Ing. Drahoslav Koura. Právě on jediný se účastnil kontrolních dnů, stavbu fyzicky dozoroval, jednal s obcí Předslav i se zhotovitelem, prováděl zápisy do stavebních deníků aj. Zápisy v denících jsou podepsány za fyzickou osobu Ing. Kouru, nikoli za společnost Adestik s.r.o.

Stavební deníky jsou zveřejněné zde: https://www.obecpredslav.cz/dokumenty a jejich zpětná úprava je proto vyloučena.

Bylo však zjištěno, že Ing. Koura má autorizaci pouze pro SP00 – pozemní stavby, nemá však autorizaci pro stavby vodovodního hospodářství. Nemůže tedy vykonávat stavební dozor této akce, neboť není osobou odborně způsobilou viz:
https://www.ckait.cz/autorizovane-osoby?title=&field_firstname_value=&field_surname_value=Koura&field_spec_nid_op=or&tid_2=All&tid=All.

Osoba, která měla dozor neurčitým způsobem zaštiťovat, je pan Mgr. Michal Mareš, který má potřebnou autorizaci TV02 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace na stavby zdravotně-technické. Ten se však se stavbou fakticky nikdy neviděl, neúčastnil se kontrolních dnů a nemohl tak fakticky vykonávat jakoukoliv kontrolu. Je uveden pouze v úvodní části stavebních deníků.

Shora popsané je zřejmě důvodem, proč byla stavba provedena takovým neodborným způsobem, který byl opakovaně popsán a doložen, např. znaleckým posudkem.

Veškeré kontroly stavebního dozoru jsou provedeny v rozporu se zákonem č. 360/1992 Sb., autorizační zákon. Nad stavbou tedy fakticky nebyl vykonáván stavební dozor. Provádění stavby bez řádného stavebního dozoru je pak významným porušením povinností obce Předslav.

MEDVĚD z.s.

JAK OBEC PŘIŠLA O SPODNÍ VODU KVŮLI ŠLENDRIÁNU PŘI BUDOVÁNÍ KANALIZACE

10.2.2023

V Předslavi byl vždy dostatek vody, a to jak podzemní, tak povrchové. Suchá období v minulých letech se obce dotkla jen minimálně. Plné byly vždy i tzv. požární nádrže; nyní je jedna zcela vyschlá, a ve druhé došlo k tak významnému poklesu hladiny a snížení průtoku, že zarostla vegetací a došlo zde i k hromadnému úhynu ryb.

Stejná situace s vodou je i v případě studní a studánek. Mnoho obydlí v obci Předslav má vlastní studny, ale při stavbě kanalizace došlo k tomu, že voda ve studních v okolí kanalizační stoky úplně zmizela.

K úplné ztrátě vody došlo i v obecní studánce, která měla celoročně čistou vodu, děti z místní školy ji chodily čistit. V důsledku stavby kanalizace je však nyní i tato studánka zničena, je vyschlá. Není to vlastně již ani studánka, ale jen díra v zemi.

Mnoho občanů je velmi rozhořčeno postupem stavebníka, který stavbu prováděl tak, že došlo ke ztrátě vody, navíc v dnešní době, kdy sucho je obecně velkým tématem. Je skutečně velmi zarážející, že si zhotovitel dovolí provést stavbu takovým způsobem a vedení obce si ji dovolí převzít v takovém stavu, že tím zlikvidují téměř všechny zdroje spodní vody v obci.

Je nezpochybnitelné, že ke ztrátě vody došlo právě v důsledku stavby kanalizace. K dispozici jsou stavební deníky, z nichž plyne, že v průběhu stavby docházelo k opakovanému čerpání vod, která se stahovala do výkopů během prací. Ty, po nasypání kamenné drti a zakrytí, když současně nebyly vybudovány nezbytné ochranné hrázky (dle projektové dokumentace měly být buď jílové, nebo betonové) nyní fungují jako obrovský trativod, který vodu z celé obce odvádí trasou vedle kanalizačního potrubí do potoka za objektem ČOV. Tam je to velmi pěkně vidět, je tam z toho úplně nový potok...!

Někteří lidé si individuálně stěžovali starostovi, ale nebylo jim to nic platné, dnes se bojí vůbec ozvat, aby nebyli perzekvováni.

Obec Předslav byla dosud příjemným místem k trvalému životu, k rekreaci či třeba k výletu. Nyní přišla o zcela základní věc, jako je spodní a povrchová voda. Jsme zvědavi, jak se k tomu odpovědné úřady a především zastupitelé obce postaví.

MEDVĚD z.s.


 
 
 
 
 
 

ušetřili stokoruny, prodělali miliony

14.1.2023

Provádějící firma IMOS Brno a.s. uzavřela s obcí Předslav SoD na vybudování kanalizace a ČOV dle projektové dokumentace viz:
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/soubory/Smlouva%20o%20d%C3%ADlo%20IMOS%20Brno,%20a.s.

Prováděcí firma dělala všechny kroky pro to, aby na zakázce co nejvíce vydělala. Kromě jiného tak zakázku (především požadavky na různé vícepráce) prodala společnosti VHS Teplice, která ji dále přeprodala (neodborné) romské firmě JARISTAV s.r.o., IČO: 06723837, pana Jaroslava Ferka z Nové Lesné, Horská 33, Slovenská republika.

Stačilo, aby slovenští Rómové postupovali podle projektové dokumentace, která byla součástí smlouvy o dílo a vše by bylo v naprostém pořádku. Protože ale cíl byl vydělat úplně na všem, pracovníci nepoložili pod kanalizační potrubí předepsanou geotextilii, ani nezhotovili projektovou dokumentací předepsané drenážní potrubí z tzv. „husích krků“. Naopak z důvodu nestabilního podloží (které by právě vyřešila geotextilie a odvod vody husími krky v ceně řádu stokorun) stále kopali hlouběji za účelem dosáhnutí stabilnějšího podloží.

Takže výsledek celého jejich snažení dnes je takový, že kanalizace se propadá, a navíc firma požaduje po obci proplatit vícepráce, které nebyly vůbec potřeba.

Projektová dokumentace přitom mluví jasně: použití geotextilie a drenáží na nestabilním podloží by právě zajistilo, aby se kanalizace nepropadala. Viz:
https://www.obecpredslav.cz/userFiles/dokumenty2/D1.1.07%20Vzorov%C3%BD%20p%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%BD%20%C5%99ez%20ulo%C5%BEen%C3%AD%20potrub%C3%AD.pdf. Firma tedy práce provedla v rozporu s PD, a dnes jí zastupitelé dokonce schválili proplacení „víceprací“ za hlubší výkopy.

Celé se to událo za dozoru TDI investora Ing. Koury, který zhotovitelské firmě podepsal jak správné provedení, tak provedení víceprací, to vše za aktivní spolupráce starosty Bc. Miloslava Kreuzera. Ten navíc přesvědčil zastupitele, aby odsouhlasili Dohodu o narovnání se zhotovitelem, která prakticky okradla obec (tudíž všechny občany Předslavska) o mnoho milionů korun, takže namísto toho, aby tyto prostředky byly použity třeba na dětské hřiště, chodníky apod., je zinkasuje majitel zhotovitele, který od počátku obec šidil.

Za tímto článkem jsou listiny a fotografie prokazující podvod TDI a starosty odsouhlasený všemi zastupiteli (vyjma nepřítomného Ing. Jana Kanty) na ZO dne 15.12.2022 viz https://www.youtube.com/watch?v=Vg9VFwD523E.

Na celou věc jsme již opakovaně upozornili 29.7.2022 v naší Souhrnné zprávě viz https://www.obecpredslav.cz/userFiles/soubory/Souhrnn%C3%A1%20zpr%C3%A1va.pdf na str. 12-14, kterou jsme doručili i všem zastupitelům, obci a dotčeným orgánům. Evidentně ale nebyla vůle tuto jasnou závadu řešit.

Dnes se nesmíme divit, že dochází (a nadále bude docházet) k propadům kanalizace. Viz náš článek ze dne 10.1.2023 popisující závady v sekci trestná činnost těchto stránek.

Je to jednoduché, kámen, který tvoří obsyp kanalizace, se stále více (díky chybějící geotextilii za pár stokorun) propadá do bahna, a bahno naopak vzlíná nahoru, kanalizační potrubí se stále více propadá a není v potřebném spádu, aby ji splašky v budoucnu neucpávaly.

Hodnota celého díla se tak bude stále snižovat (o miliony Kč) a především funkčnost kanalizace se bude stále více zhoršovat. Potrubí se bude ucpávat a jeho opravy budou navždy zatěžovat rozpočet obce a lidem zdražovat stočné.


MEDVĚD z.s.

Přílohy:
- foto chybějícího drenážního potrubí a geotextilie

Gravitacni-splaskova-kanalizace

15x foto absence geotextilie

NESPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO KOLUDACI STAVBY -NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

7.12.2022

Povinností stavebníka (obce Předslav) je doložit během kolaudačního řízení, že nebezpečný odpad vzniklý během stavby byl předán oprávněné osobě..

To ale rozhodně nenastalo z níže popsaných důvodů:

1) Část nebezpečného odpadu skončila na soukromém pozemku parc.č. 13/31 v k.ú. Makov u Předslavi ve vlastnictví pana Strnada v Makově. Jednalo se o cca 7 nákladních aut tj. cca 70 t, z toho jedno nákladní auto cca 20 t bylo odvezeno neznámo kam, takže na pozemku ještě zbývá 50 t nebezpečného odpadu.
V podrobnostech https://www.obecpredslav.cz/cerne-skladky, článek z 29.6.2022. Do materiálu se ještě přimíchalo asi 100 litrů hydraulického oleje z prasklé hadice čerpadla na beton společnosti TBG, to je zřejmé z výsledků akreditovaných rozborů připojených za výše uvedeným článkem.

2) Část nebezpečného odpadu skončila na pozemku ve vlastnictví obce Předslav parc. č. 13/3 v k.ú Makov u Předslavi. Jedná se o cca dalších 8 nákladních aut tj. 80 t.

3) Část nebezpečného odpadu cca 3 000 t zůstalo zakamuflováno na nelegální skládce v Měcholupech viz https://www.obecpredslav.cz/cerne-skladky - článek z 10.10.2022.

4) Část nebezpečného odpadu zatím neurčeného množství stavební firma nejdříve kátruje viz https://www.obecpredslav.cz/cerne-skladky - článek z 5.12.2022 a poté jeho středně hrubou frakci vozí do výkopů viz pdf v příloze za tímto článkem. Toto je nezákonný způsob, provádějící firma si je toho dobře vědoma viz zápis ve stavebním deníku v příloze za tímto článkem.

5) Největší část nebezpečného odpadu byla odvezena na skládku Vysoká (provozovatel Marius Pedersen a.s.), kde byla uložena, pravděpodobně v rozporu se schváleným provozním řádem viz přílohy za tímto článkem. Odvoz organizovali zaměstnanci spol. IMOS Brno, a to vedoucí střediska VHS Petr Kudělka a stavbyvedoucí Karel Crha viz dvě přílohy za tímto článkem.

Podle našeho názoru by ze strany OŽP Klatovy neměl být vydán kolaudační souhlas. Pokud by vydán byl, bude jistě napadnut žalobou a celá věc s nezákonným nakládáním s nebezpečným odpadem bude putovat před soud.

MEDVĚD z.s.

VHS sype nebezpečný odpad do výkopu 7.12.2022

Zápis stavebního deníku ČOV Předslav ze dne 16.12.2021 

IMOS odváží nebezpečný odpad 7.12.2022 

Provozní řád skládky Vysoká 

IMOS Brno Petr Kudělka - vedoucí střediska 

IMOS Brno Karel Crha-stavbyvedouci 

5sd 6560 7.12.2022 

2BC 8804 a 4BN 2967 7.12.2022 

14.11.2022

Další dokumenty potvrzující to, že celá stavba kanalizace a ČOV v Předslavi byla zhotovena nekvalitně, protože ji nebylo ani možno zkolaudovat a obec musí stavebnímu úřadu doložit, že zjištěné nedostatky odstraní.

MEDVĚD z.s.

Usnesení k přerušení kolaudačního řízení

Výzva k odstranění nedostatků

Žádost o kolaudaci včetně pozvánky

ZJEVNĚ MAJÍ CO SKRÝVAT

26.10.2022

Dne 7.10.2022 se konala závěrečná kontrolní prohlídka na stavbě Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod. Není tajemstvím, že kolaudační souhlas z důvodů mnoha závad a nedodělků udělen nebyl a obec byla vyzvána k odstranění formálních i faktických nedostatků - viz sdělení MÚ Klatovy, odboru životního prostředí ze dne 26.10.2022 v příloze.  

 

Ze závěrečné prohlídky stavebního díla je vždy pořizován protokol, kam jsou vady, nedodělky a další podstatné skutečnosti z prohlídky zaznamenávány.

 

Zcela logicky si každý subjekt žádající o kolaudační souhlas takový protokol nechá sepsat, protože ho mimo jiné potřebuje i ke kolaudačnímu řízení. Pokud chce obec zkolaudovat stavbu v hodnotě desítek milionů korun, a má v úmyslu jednat s péčí řádného hospodáře, je její základní povinností si takový protokol pořídit, a to tím spíše, jsou-li shledány vady bránící udělení kolaudačního souhlasu.

 

V obci Předslav to ovšem funguje „tak nějak jinak“. Tento stěžejní dokument obec prý totiž nemá, jak to plyne z odpovědi starosty Předslavi advokátovi JUDr. Ing. Michalu Čapkovi na jeho žádost o kopii protokolu - viz přípis starosty ze dne 25.10.2022 v příloze.

 

Vypadá to divně či podezřele, ale vlastně to je logické. Starosta se zjevně brání tomu, aby se provalily četné závady, které dílo má. To je pro něj typické. Před závadami zavíral oči po celou dobu stavby a teď ho to doběhlo. Dnes je proto údajně hotová kanalizace místy propadlá, plná bahna a těsná je asi tak, jak je vidět na záznamu z obcí pořízené, oficiální kamerové zkoušky - viz dvě videa v příloze.

 

Starosta dnes odmítá poskytnout stavební deníky a tvrdí, že obec již žádné nemá, ačkoli práce, či spíše chvatné „záplatování“ kanalizace probíhá dodnes. O tom ale asi už stavební deník nikdo nevede a starosta tedy má evidentně co skrývat. Jsme zvědavi, jestli mu tento podivný přístup k plnění starostenských povinností bude trpět i nově zvolené zastupitelstvo...

 

Budeme to pozorně sledovat a zatím ať si o odpovědi starosty na zákonný požadavek občana na přístup k informacím udělá názor každý sám...

 

MEDVĚD z.s.

Přípis starosty ze dne 25.10.2022

Sdělení MU Klatovy odboru životního prostředí ze dne 26.10.2022

ŠPATNĚ PROVEDENÁ KANALIZACE

25.7.2022

Nově budovaná kanalizace musí být absolutně nepropustná. Tato vlastnost musí být před kolaudací potvrzena provedením kamerových a tlakových zkoušek. Jak je patrné z přiložené fotodokumentace, je nově zbudovaná kanalizace zcela netěsná. Z poklopů kanalizace umístěných před čistírnou (nejnižší místo kanalizační stoky) vesele teče voda. Celý kanalizační řad je plný vody, která se tam stahuje z celé obce. Na nejnižším místě kanalizace pak z poklopu voda vytéká...

MEDVĚD z.s.

 

     Voda-rinouci-se-z-poklopu-kanalizacnich-stok-pred-cov   Voda-rinouci-se-z-poklopu-kanalizacnich-stok-pred-cov-2 

  

Ve 2.minutě je vidět, jak je kanalizace propadlá.

25.5.2022

1.6.2022

4.6.2022

8.6.2022

11.6.2022

12.6.2022

13.7.2022

23.7.2022

29.7.2022

Nedodržení rozsahu konečné opravy komunikací

20.7.2022

Konečná oprava komunikací nebyla provedena v konečném rozsahu viz přílohy.

MEDVĚD z.s.

náhled z technické zprávy

D1.1.01 Technická zpráva, vytyčovací parametry

VADNÉ ČÁSTI DÍLA

29.6.2022

Přerušená dešťová kanalizace

Šachty stoky A

Proplacení evidentních a zaznamenaných nekvalitních prací

Uložení vodovodního potrubí v rozporu s projektovou dokumentací

Nedostatečné hutnění v určitých úsecích

Ošizená přípojka

15.3.2022

Kontaktujte nás

.

ul. 5. května 648

Klatovy 339 01

.

spolekmedved@gmail.com

.

2gt4rf7

datová schránka

.

05370485

Spolek MEDVĚD z.s. se pro naplnění svého záměru odhalovat a zveřejňovat nezákonnosti při správě obce Předslav rozhodl ze svých vlastních prostředků finančně odměnit každého, kdo spolku poskytne informace či materiály svědčící o takových nezákonných postupech a jednáních.

Občané i další, neváhejte se proto našemu spolku kdykoli ozvat.

Budete- li chtít, Vaši identitu zachováme důvěrnou.

Děkujeme,

MEDVĚD z.s.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

Právní důvod zpracování:

  • naplnění účelu spolku MEDVĚD z.s. zapsaného ve veřejném rejstříku

 

Účel zpracování a oprávněný zájem:

  • ochrana veřejného zájmu, tedy nakládání s veřejnými prostředky a životním prostředím

 

Doba uchování a účel zpracování:

  • 5 let, jako doba dostatečná, zároveň přesahující volební období zastupitelstev ÚSC

mapa