Zjištění redaktorky MF Dnes

11.4.2024

Co ještě vyplave na povrch v souvislosti s nezákonnou kolaudací kanalizace a ČOV Předslav?

To, že kolaudační řízení bylo stiženo rovněž nezákonností vyplývající z osobních vazeb a prospěchu jednajících úředníků, plyne i z redakční zprávy MF Dnes, kterou včetně příloh připojujeme:

Redakcni-zprava

MEDVĚD z.s.

Přílohy:
žádost Ing. Gabriely Klimentové o byt ze dne 1.3.2023
- rozhodnutí komise o přidělení bytu ze dne 6.3.2023
- kolaudační rozhodnutí vydané Ing. Gabrielou Klimetovou ze dne 6.3.2023
- smlouva o nájmu bytu ze dne 29. 3. 2023
- potvrzení Ing. Kurcové jednatelky Správy nemovitostí Klatovy s.r.o., že na zmíněný byt bylo podáno celkem 20 žádostí

Redakční zpráva MF Dnes

Žádost o nájem bytu Ing. Klimentové

Rozhodnutí o přidělení bytu

Kolaudační rozhodnutí Předslav

Smlouva o nájmu bytu

Potvrzení Ing. Kurcové

Ani na podruhé se nepovedlo poskytnout informace

18.3.2024

Spolek MEDVĚD žádal již dne 4.12.2023 po obci Předslav informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkajícím se výstavby kanalizace a ČOV. Obec Předslav však tuto žádost zamítla. Náš spolek se proti tomuto rozhodnutí odvolal a krajský úřad našemu odvolání vyhověl. Rozhodnutí obce Předslav bylo 18.1.2024 zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu rozhodnutí. Krajský úřad poskytl obci polopatický návod, jak má v případě vyřizování žádosti o informaci správně postupovat.

Obec Předslav nám však přesto znovu odmítla informace poskytnout. Ani po obdržení přesného návodu se jí nepovedlo postupovat zákonně. Takže jsme se proti novému, opět špatnému rozhodnutí, znovu odvolali. A znovu nám bylo vyhověno a krajský úřad rozhodnutí obce Předslav podruhé zrušil a obec vyzval, aby svůj postup zdůvodnila a uvedla aplikovatelný důvod odmítnutí naší žádosti.

Žádný legitimní důvod pro odmítnutí žádosti samozřejmě není a ani být nemůže. Nežádáme o nic mimořádného, pouze chceme běžné informace týkající se naší činnosti. Nevidíme proto nejmenší důvod pro postup obce Předslav, kdy opakovaně odmítá poskytnout informaci, na kterou máme právo.

Tušíme přitom, proč se vedení obce chová, jak zde popisujeme. I z obsahu těchto našich stránek jen dnes už nepochybné, že postupem obce při realizaci výstavby kanalizace a ČOV byl opakovaně porušen zákon i dotační podmínky, ale především obec byla více způsoby okradena. Takže vlastně nejen obec, ale vy všichni, její občané. To je důvodem, proč vás o tom opakovaně informujeme a snažíme se o nápravu.

Tajnůstkaření vedení obce nám jen potvrzuje, že postupujeme správně. Spolehněte se, že ve své snaze nepolevíme, dokud odpovědné osoby nebudou povolány ke zodpovědnosti…

MEDVĚD z.s.

Příloha:
- výzva Krajského úřadu č.j. PK-KDS/948/24 ze dne 15.3.2024

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4.12.2023

Rozhodnutí obce Předslav ze dne 13.12.2023

Odvolání ze dne 18.12.2023

Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 18.1.2024

Rozhodnutí obce Předslav ze dne 2.2.2024

Odvolání ze dne 16.2.2024

Výzva Krajského úřadu ze dne 15.3.2024

ZATAJOVÁNÍ INFORMACÍ I V LETOŠNÍM ROCE

18.1.2024

Od občanů obce jsme získali další závažné informace, týkající se měcholupské černé skládky a zpackané stavby kanalizace. Chtěli jsme si tyto informace prověřit, a tak jsme po obci Předslav žádali zodpovězení několika jednoduchých dotazů.

Jak je všeobecně známo, obec Předslav nerada o čemkoliv informuje. Pan starosta Kreuzer totiž nemá rád, když ho chce někdo kontrolovat. Tento dlouhodobý zatvrzelý postoj - vše související s kanalizací v Předslavi vést v režimu „přísně tajné“ zejména vůči našemu spolku, se nám opět potvrdil. Obec Předslav odmítla informace poskytnout s odůvodněním, že náš spolek má pokládáním dotazů údajně porušovat zákon či dobré mravy a zákon zneužívat. Nic z toho samozřejmě není pravda. 

V případě našich dotazů se nejednalo o žádné složité dotazy, jejichž zodpovězení by bylo časově náročné. Proti rozhodnutí obce Předslav jsme tak podali odvolání a Krajským úřadem Plzeňského kraje bylo našemu spolku vyhověno. Rozhodnutí obce Předslav bylo zrušeno a obci bylo nařízeno znovu rozhodnout. Pravdu tedy opět měl náš spolek. Obec Předslav jednala protiprávně – také opět.

Kdy už se konečně zastupitelé a pan starosta poučí? Budou jednat někdy zákonně a v souladu s péčí řádného hospodáře? My víru neztrácíme, věříme, že ano. My budeme na pana starostu Kreuzera a na jeho kroky dávat dobrý pozor i nadále. To se ostatně týká i dalších zastupitelů, kteří jeho nezákonné kroky nejen kryjí, ale přímo i schvalují, a vůbec si chudáci neuvědomují, že s ním potom ponesou solidární odpovědnost za vzniklé škody...

MEDVĚD z.s.

Rozhodnutí KÚ o povinnosti obce poskytnout spolku informace

Další pokuta pro Předslav kvůli zatajování informací

17.7.2023

Starosta obce pan Bc. Kreuzer si opakovaně stěžuje, že musí čelit různým podnětům ze strany našeho spolku. Kdyby však zastupitelstvo obce postupovalo v souladu se zákonem a v souladu s péčí řádného hospodáře, žádné podněty by být nemusely.

Skutečnost, že zastupitelstvo obce a pan starosta zatajují informace není žádnou novinkou. To se nelíbí nejen našemu spolku, ale i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Obce mají zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy, kde jde o finanční plnění. Jedná se o naprosto běžnou a logickou povinnost, která funguje mnoho let, a většinou obcí je respektována. To však neplatí u obce Předslav.

Přes logickou zákonnou povinnost starosta obce Bc. Kreuzer úmyslně nezveřejnil Smlouvu o dílo se společností IMOS Brno (která nekvalitě prováděla v obci kanalizaci), nezveřejnil ani dodatek k této smlouvě a samozřejmě ani Dohodu o narovnání, která tuto smlouvu finančně vypořádává. Jedná se přitom o desítky milionů korun!

Místo toto, aby si občan jednoduše našel tyto zásadní smlouvy, na základě kterých jsou propláceny desítky milionů korun veřejných prostředků, musí se složitě dotazovat podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí se zbytečně ptát na zasedání zastupitelstva a čelit posměškům ze strany zastupitelů.

Proč obec Předslav tyto základní informace tají? Odpověď je jednoduchá. Každý by si mohl snadno ověřit, že za (údajné) vícepráce jsou propláceny zcela nesmyslné částky, přičemž o žádné vícepráce nešlo, většina nich byla zcela zbytečná, případně zaviněná zhotovitelem. Namísto, aby si zhotovitel jím způsobené vady odstranil na svůj náklad, platí je obec, tedy všichni občané ze svých daní.

Zkrátka, vedení obce nechce, aby jim někdo koukal do karet, protože jdou nepoctivému zhotoviteli jasně „na ruku“ a jednají zcela proti základním principům samosprávy, v rozporu se zásadou transparentnosti a veřejnosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také udělil kvůli zatajování informací obci Předslav další pokutu. Upozorňujeme, že my jsme v tomto případě žádný podnět nedávali, ale tuto skutečnost zjistil sám úřad. Stížnosti pana starosty na naše podání jsou proto naprosto zbytečné a nedůvodné, o nekalostech vedení obce se už totiž ví i bez našeho přičinění…

MEDVĚD z.s.

Rozhodnutí o pokutě

TAJNÁ ZASTUPITELSTVA OBCE

25.5.2023

Dnešního dne opět proběhlo „tajné“ Zastupitelstvo obce Předslav (předchozí bylo 9. 5. 2022). Starosta totiž vždy, kdy chce před občany utajit nějaké důležité rozhodnutí, oproti zvyklostem nesvolá zastupitelstvo veřejným rozhlasem do zařízení obce, kde se čepuje pivo, ale svolá ho do malé zasedací místnosti OÚ. Navíc, rovněž oproti zachovávaným zvyklostem, nechá zapisovatelku z řad zaměstnankyň OÚ doma, a dělá zapisovatelku raději sám osobně.

9. 5. 2022  - starosta potřeboval s co nejmenší účastí občanů protlačit zastupitelstvem odsouhlasení neoprávněně účtovaných víceprací. Navíc potřeboval prodloužit stavební firmě termín pro dokončení díla, aby obec nemusela vyúčtovat penále, na které měla obec dle smlouvy o dílo nárok. Zároveň starosta potřeboval odmítnout dotaci Krajského úřadu Plzeňského kraje na opravu střechy hospody v Makově.

25. 5. 2023 - starosta potřeboval s co nejmenší účastí občanů opětovně protlačit zastupitelstvem proplacení dalších, neoprávněně účtovaných víceprací stavební firmě. Proč a kdo všechno z toho má prospěch...?

Samozřejmě, že tento způsob provádění tajných ZO je legální, protože pozvánka na ZO je dle zákona k nalezení na webových stránkách obce. Ty ovšem sleduje minimum občanů a starosta s tím zkušeně kalkuluje...!

MEDVĚD z.s.

Co vlastně občané pijí za vodu v naší obci aneb radioaktivní voda v Předslavi a Měcholupech

Obec Předslav se proslavila „kvalitou“ budované kanalizace široko daleko. Jako by nestačilo, že díky fušersky vybudované kanalizaci obec přišla o všechnu spodní vodu – občané ji ztratili ze svých studní, vyschl rybník, vyschly studánky, navíc obec tají ještě jednu podstatnou věc.

Voda ve vodovodu v Předslavi a Měcholupech obsahuje nadlimitní množství uranu. Za normální situace se tato voda používat vůbec nesmí. Jelikož však vedení obce Předslav není schopné zajistit nezávadnou vodu, byla Krajskou hygienickou stanicí vydána časově omezená výjimka, která povoluje užívání této uranové vody, ovšem za stanovených podmínek.

Voda nesmí být používaná pro kojence, pro děti do 11 let, nesmějí ji užívat těhotné a kojící ženy
. Starší děti by měly vypít maximálně jeden litr této vody denně, stejně tak jako lidé, kteří trpí nemocí ledvin.

Asi každý ví, že radioaktivní uran nemá na lidské tělo příliš pozitivní vliv. Jednou z povinností obce Předslav, která byla stanovena Krajskou hygienickou stanicí, je informovat o této vážné věci občany. Jelikož to však pan starosta Kreuzer nedělá, pokud ano, tak ve zcela minimalistické variantě schováním dokladu na úřední desku, činíme tak my.

MEDVĚD z.s.Rozhodnuti-krajske-hygienicke-stanice-plzen Rozhodnuti-krajske-hygienicke-stanice

Jak starosta lhal do televize

Situace s budováním kanalizace byla děsivá. Stavba prováděná romskými „odborníky“ ze Slovenska, nesprávné uložení kanalizace, bez hutnění, netěsnosti kanalizace, zborcení propustků, ztráta spodní vody v obci, švindly s kamerovými zkouškami… Není proto divu, že se pan starosta Kreuzer dostal až do televize.

Byl mimo jiné dotazován, jak je to s těmi černými skládkami a jak to bude po skončení stavby s odpadem. Pan starosta se dušoval, že to vše má podchycené, smluvně zajištěné, a že se nemůže stát, aby odpad zůstal nezlikvidován. Pan starosta na dotaz, zda může slíbit likvidaci odpadu, pokud by se přeci jen firmy na tuto svojí povinnost „vyprdly“, výslovně prohlásil: „Tento příslib můžu s klidným srdcem dát, protože mě samotnýho by to trápilo.“ … Můžu dát příslib, že pokud stavba skončí, bude všechno v pořádku.

Jak to vypadá na předmětném pozemku za Měcholupy dnes, se každý může přesvědčit na vlastní oči. Kmeny stromů obsypané navezeným výkopkem, po celém pozemku asfaltové úlomky, nejen však úlomky, ale přímo masivní asfaltové kry. Snad i slepý musí vidět, že oproti původnímu stavu je zde návoz minimálně metr a půl, jistě se jedná o více než 3 000 tun materiálu, který ze stavby zůstal.

Sliby se slibují (klidně i do televize), blázni se radují. Na sliby pana starosty je asi takové spolehnutí, jako na zaručené informace Rádia Jerevan.

MEDVĚD z.s.

Kontaktujte nás

.

ul. 5. května 648

Klatovy 339 01

.

spolekmedved@gmail.com

.

2gt4rf7

datová schránka

.

05370485

Spolek MEDVĚD z.s. se pro naplnění svého záměru odhalovat a zveřejňovat nezákonnosti při správě obce Předslav rozhodl ze svých vlastních prostředků finančně odměnit každého, kdo spolku poskytne informace či materiály svědčící o takových nezákonných postupech a jednáních.

Občané i další, neváhejte se proto našemu spolku kdykoli ozvat.

Budete- li chtít, Vaši identitu zachováme důvěrnou.

Děkujeme,

MEDVĚD z.s.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

Právní důvod zpracování:

  • naplnění účelu spolku MEDVĚD z.s. zapsaného ve veřejném rejstříku

 

Účel zpracování a oprávněný zájem:

  • ochrana veřejného zájmu, tedy nakládání s veřejnými prostředky a životním prostředím

 

Doba uchování a účel zpracování:

  • 5 let, jako doba dostatečná, zároveň přesahující volební období zastupitelstev ÚSC

mapa