Další pokuta pro Předslav kvůli zatajování informací

17.7.2023

Starosta obce pan Bc. Kreuzer si opakovaně stěžuje, že musí čelit různým podnětům ze strany našeho spolku. Kdyby však zastupitelstvo obce postupovalo v souladu se zákonem a v souladu s péčí řádného hospodáře, žádné podněty by být nemusely.

Skutečnost, že zastupitelstvo obce a pan starosta zatajují informace není žádnou novinkou. To se nelíbí nejen našemu spolku, ale i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Obce mají zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy, kde jde o finanční plnění. Jedná se o naprosto běžnou a logickou povinnost, která funguje mnoho let, a většinou obcí je respektována. To však neplatí u obce Předslav.

Přes logickou zákonnou povinnost starosta obce Bc. Kreuzer úmyslně nezveřejnil Smlouvu o dílo se společností IMOS Brno (která nekvalitě prováděla v obci kanalizaci), nezveřejnil ani dodatek k této smlouvě a samozřejmě ani Dohodu o narovnání, která tuto smlouvu finančně vypořádává. Jedná se přitom o desítky milionů korun!

Místo toto, aby si občan jednoduše našel tyto zásadní smlouvy, na základě kterých jsou propláceny desítky milionů korun veřejných prostředků, musí se složitě dotazovat podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí se zbytečně ptát na zasedání zastupitelstva a čelit posměškům ze strany zastupitelů.

Proč obec Předslav tyto základní informace tají? Odpověď je jednoduchá. Každý by si mohl snadno ověřit, že za (údajné) vícepráce jsou propláceny zcela nesmyslné částky, přičemž o žádné vícepráce nešlo, většina nich byla zcela zbytečná, případně zaviněná zhotovitelem. Namísto, aby si zhotovitel jím způsobené vady odstranil na svůj náklad, platí je obec, tedy všichni občané ze svých daní.

Zkrátka, vedení obce nechce, aby jim někdo koukal do karet, protože jdou nepoctivému zhotoviteli jasně „na ruku“ a jednají zcela proti základním principům samosprávy, v rozporu se zásadou transparentnosti a veřejnosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také udělil kvůli zatajování informací obci Předslav další pokutu. Upozorňujeme, že my jsme v tomto případě žádný podnět nedávali, ale tuto skutečnost zjistil sám úřad. Stížnosti pana starosty na naše podání jsou proto naprosto zbytečné a nedůvodné, o nekalostech vedení obce se už totiž ví i bez našeho přičinění…

MEDVĚD z.s.

Rozhodnutí o pokutě

TAJNÁ ZASTUPITELSTVA OBCE

25.5.2023

Dnešního dne opět proběhlo „tajné“ Zastupitelstvo obce Předslav (předchozí bylo 9. 5. 2022). Starosta totiž vždy, kdy chce před občany utajit nějaké důležité rozhodnutí, oproti zvyklostem nesvolá zastupitelstvo veřejným rozhlasem do zařízení obce, kde se čepuje pivo, ale svolá ho do malé zasedací místnosti OÚ. Navíc, rovněž oproti zachovávaným zvyklostem, nechá zapisovatelku z řad zaměstnankyň OÚ doma, a dělá zapisovatelku raději sám osobně.

9. 5. 2022  - starosta potřeboval s co nejmenší účastí občanů protlačit zastupitelstvem odsouhlasení neoprávněně účtovaných víceprací. Navíc potřeboval prodloužit stavební firmě termín pro dokončení díla, aby obec nemusela vyúčtovat penále, na které měla obec dle smlouvy o dílo nárok. Zároveň starosta potřeboval odmítnout dotaci Krajského úřadu Plzeňského kraje na opravu střechy hospody v Makově.

25. 5. 2023 - starosta potřeboval s co nejmenší účastí občanů opětovně protlačit zastupitelstvem proplacení dalších, neoprávněně účtovaných víceprací stavební firmě. Proč a kdo všechno z toho má prospěch...?

Samozřejmě, že tento způsob provádění tajných ZO je legální, protože pozvánka na ZO je dle zákona k nalezení na webových stránkách obce. Ty ovšem sleduje minimum občanů a starosta s tím zkušeně kalkuluje...!

MEDVĚD z.s.

Co vlastně občané pijí za vodu v naší obci aneb radioaktivní voda v Předslavi a Měcholupech

Obec Předslav se proslavila „kvalitou“ budované kanalizace široko daleko. Jako by nestačilo, že díky fušersky vybudované kanalizaci obec přišla o všechnu spodní vodu – občané ji ztratili ze svých studní, vyschl rybník, vyschly studánky, navíc obec tají ještě jednu podstatnou věc.

Voda ve vodovodu v Předslavi a Měcholupech obsahuje nadlimitní množství uranu. Za normální situace se tato voda používat vůbec nesmí. Jelikož však vedení obce Předslav není schopné zajistit nezávadnou vodu, byla Krajskou hygienickou stanicí vydána časově omezená výjimka, která povoluje užívání této uranové vody, ovšem za stanovených podmínek.

Voda nesmí být používaná pro kojence, pro děti do 11 let, nesmějí ji užívat těhotné a kojící ženy
. Starší děti by měly vypít maximálně jeden litr této vody denně, stejně tak jako lidé, kteří trpí nemocí ledvin.

Asi každý ví, že radioaktivní uran nemá na lidské tělo příliš pozitivní vliv. Jednou z povinností obce Předslav, která byla stanovena Krajskou hygienickou stanicí, je informovat o této vážné věci občany. Jelikož to však pan starosta Kreuzer nedělá, pokud ano, tak ve zcela minimalistické variantě schováním dokladu na úřední desku, činíme tak my.

MEDVĚD z.s.Rozhodnuti-krajske-hygienicke-stanice-plzen Rozhodnuti-krajske-hygienicke-stanice

Jak starosta lhal do televize

Situace s budováním kanalizace byla děsivá. Stavba prováděná romskými „odborníky“ ze Slovenska, nesprávné uložení kanalizace, bez hutnění, netěsnosti kanalizace, zborcení propustků, ztráta spodní vody v obci, švindly s kamerovými zkouškami… Není proto divu, že se pan starosta Kreuzer dostal až do televize.

Byl mimo jiné dotazován, jak je to s těmi černými skládkami a jak to bude po skončení stavby s odpadem. Pan starosta se dušoval, že to vše má podchycené, smluvně zajištěné, a že se nemůže stát, aby odpad zůstal nezlikvidován. Pan starosta na dotaz, zda může slíbit likvidaci odpadu, pokud by se přeci jen firmy na tuto svojí povinnost „vyprdly“, výslovně prohlásil: „Tento příslib můžu s klidným srdcem dát, protože mě samotnýho by to trápilo.“ … Můžu dát příslib, že pokud stavba skončí, bude všechno v pořádku.

Jak to vypadá na předmětném pozemku za Měcholupy dnes, se každý může přesvědčit na vlastní oči. Kmeny stromů obsypané navezeným výkopkem, po celém pozemku asfaltové úlomky, nejen však úlomky, ale přímo masivní asfaltové kry. Snad i slepý musí vidět, že oproti původnímu stavu je zde návoz minimálně metr a půl, jistě se jedná o více než 3 000 tun materiálu, který ze stavby zůstal.

Sliby se slibují (klidně i do televize), blázni se radují. Na sliby pana starosty je asi takové spolehnutí, jako na zaručené informace Rádia Jerevan.

MEDVĚD z.s.

Kontaktujte nás

.

ul. 5. května 648

Klatovy 339 01

.

spolekmedved@gmail.com

.

2gt4rf7

datová schránka

.

05370485

Spolek MEDVĚD z.s. se pro naplnění svého záměru odhalovat a zveřejňovat nezákonnosti při správě obce Předslav rozhodl ze svých vlastních prostředků finančně odměnit každého, kdo spolku poskytne informace či materiály svědčící o takových nezákonných postupech a jednáních.

Občané i další, neváhejte se proto našemu spolku kdykoli ozvat.

Budete- li chtít, Vaši identitu zachováme důvěrnou.

Děkujeme,

MEDVĚD z.s.

mapa